logo kummissarju

 • Update: Sat, Jan 08, 2000 - eMail comalt@maltanet.net

 • IL-KTIEB TA’ L-ATTI TA’ L-APPOSTLI

  "Morru fid-dinja kollha u xandru l-Bxara t-Tajba"

   

   PROGRAMM: JANNAR-APRIL 2000

   Taqsima 1
   Dahla ghall-Ktieb ta’ l-Atti ta’ l-Appostli

   Taqsima 2
   Il-Kontenut tal-Ktieb
   1. Il-Knisja f’Gerusalem
   2. Il-Kristjanezmu jinfirex fil-Palestina
   3. Il-Konverzjoni ta’ San Pawl u l-Knisja ‘l barra minn Gerusalem
   4. Il-Knisja tinfirex f’Cipru u fl-Asja z-zghira
   5. Il-Knisja tinfirex fl-Ewropa
   6. L-ahhar hidma appostolika

   Taqsima 3
   Siltiet importanti fl-Atti

   Taqsima 4
   Imkejjen Importanti li jissemmew fl-Atti

   

   DATI TAL-KORS

   JANNAR:
   Il-Hamis 13 ta’ Jannar
   Il-Hamis 20 ta’ Jannar
   Il-Hamis 27 ta’ Jannar

   FRAR
   Il-Hamis 4 ta’ Frar Il-Hamis 17 ta’ Frar
   Il-Hamis 24 ta’ Frar

   MARZU
   Il-Hamis 2 ta’ Marzu
   Il-Hamis 9 ta’ Marzu
   Il-Hamis 16 ta’ Marzu
   Il-Hamis 23 ta’ Marzu
   Il-Hamis 30 ta’ Marzu

   APRIL
   Il-Hamis 6 ta’ April

   

  L-applikazzjonijiet ghandhom jintbaghtu lil:
  Kummissarjat ta’ L-Art Imqaddsa,
  8, Triq Sta. Lucija, il-Belt. VLT 07 Telefax: 242254

  L-applikazzjoni ghar-registrazzjoni tal-Kors
  trid tasal mhux aktar tard mill-10 ta' Jannar 2000

  Jigu kkunsidrati l-ewwel 40 applikazzjoni ghall-kors ta' filghodu
  u l-ewwel 40 applikazzjoni ghall-kors ta' filghaxija
  Il-hlas ghall-kors kollu huwa Lm3.00 kull persuna.

  Il-Kors isir kull nhar ta' Hamis bejn l-10.00am u 11.45am
  b'ripetizzjoni fl-istess jum bejn is-6.00pm u 7.45pm

  Post: Sala Terra Sancta, Nru 7, Triq Santa Lucija, il-Belt

  Il-lecturer tal-Kors huwa:
  P. Guido Schembri OFM, S.Th.D., S.S.L.

  cyber logo footer
  Please fill in our Guest book form - Thank you for supporting us!
  Created / Updated Saturday, January 08, 2000 at 10:49:16 by John Abela ofm
  This page is best viewed with Netscape at 640x480x67Hz - Space by courtesy of Christus Rex
  logo logo