The Philippines

CASIGURAN DUMAGAT AGTA ( Casiguran Dumagat )

Spoken by 600 people on the east coast of Luzon, Aurora Province, Philippines.
Linguistic Lineage for Agta, Casiguran
The Philippines


Nadid, kona se i panalangin moya:

'Améng a Diyos ta langet,
purién maka dén na tolay i ngahen mua.
Siko maka dén i maghari ta mundua.
Sundin maka dén na tolay ta mundua i kaluuben mo a kona ta langet.
Atdinan mo kame ta kanén me nadid a aldew;
Sakay patawadén mo kame ta kasalanan me;
éy sikame éy patawadén me be du te kasalanan dikame.
Sakay diyan mo kame iharap ta mahigpit a mamuhuba dikame,
éng´wan iadeyo mo kame ta medukés."

Source: "BIGU A TIPAN. I Mahusay a Baheta para ta panahun tam." - The New Testament in Dumagat (Agta) of Casiguran, Aurora (1979)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.