The Philippines

BICOLANO, CENTRAL ( Bicol, Bikol )

Spoken by 2,5000,000 people in southern Cantanduanes, northern Sorsogon, Albay, Camarines Norte and Sur, Luzon, Philippines.
Linguistic Lineage for Bicolano, Central
The Philippines


AMA NIAMO

Ama niamo na yaon ka sa langit,
Sambahon an ngaran Mo,
Mapasamuya an kahadean Mo,
Koyogon an boot Mo digdi sa daga, siring man sa langit.

An samong kakanon sa aro-aldaw, itao Mo samuya ngonian
Asin patawaron Mo kami kan samong mga kasalan,
Siring kan pagpatawad niamo sa mga nagkasala samuya.
Hare kami pagpabayae na madaog nin sugot,
Alagad agawon mo kami sa gabos na maraot.
Amen. (Auot Pa.)

Contributed by Boni Serrano - E-mail boni@cats.edu.ph

Another version

Mamibi gñani kamo nin siring:

Ama niamo, na yaon ka sa lagñit.
Sasambahon an gñaran mo.
Dumatong logod an kahadean mo.
Guibohon an boot mo,
digdi sa daga nin siring sa lagñit.
Itao mo samo gñunian an samong kakanon sa aroaldao.
Asin ipatawad mo samo an samong magña kasalan siring na kamo nagpatawad sa magña may sala samo.
Asin dai mo kami darahon sa sugot,
kundi iligtas mo kami sa maraot.
(Huli ta siamo an kahadean, asin an kapangyarihan,
patin an kamurawayan, sagkod noarin man.
Auot pa.)

Source: "MAGNA BANAL NA KASURATAN NA IYO AN DAAN ASIN AN BAGONG TIPAN". Bicol Bible (1978)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Hail Mary!

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue"
Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano (1931).
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

Hail Mary!

Tara Maria, pano ka nin grasya,
an Kagurangnan yaon saimo,
paladan ka sa kababaehan,
asin paladan an saimong Aking si Jesus.

Santa Maria, Ina nin Dios,
pamibian kami ngonyan sagkod
sa paghingagdan niyamo.
Amen.

Contributed by Red Plana - E-mail PLANAR@who.org.ph

Glory Be to the Father!

Pagomawon an Ama,
asin an Aki,
pati an Espiritu Santo.
Siring sa pagomaw sa kapinonan,
ngonyan asin magpagurang man.
Amen.

Contributed by Red Plana - E-mail PLANAR@who.org.ph

Glory be to the Father!

Pagomawon an Ama,
asin an Aki,
patin an Espiritu Santo.
Siring kan pagomaw sa kaenotenote pang gayong aldaw
sagkod ngunian magkagurang man.
Amen.

Contributed by Father Denis Surban - E-mail easurban@worldnet.att.net

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.