The Philippines

BUHID ( Bangon, Batangan, Bukil )

Spoken by 8,000 people in South Mindoro island, Philippines.
Southern Philippines Language Map
Classification for Buhid
OLAC resources in and about Buhid
The Philippines

9 Yakanga fag kiti ham nogdarangin,

Hyami Ama ka sawam banwanan sas tongod,
Hyamo ngayan bohonwa fagswayon.
10 Haw fag kabali hari, kagsakop has fagayo.
Im kafangayofanan fag kaanod fagaba istay is baba daga, no kinday no fagaba kaanod sam banwanan sam tongod.
11 Disagan nangos ha hyami hyami fanganon ka homosto tangona fag sirang.
12 Haw fag faliyam hyami manga naogali dwat,
no kinday hami nogfaliyam ista naogali dwat ha hyami.
13 Fag idwag faakbang hyami has manga dwat kaarakitay igsolay hyami,
Dapat bawiyan hyami gin Satanas.
(Maskin haw wa ka Hari kagsakop fagayo, haw kadwa ha bosal, sawa hyamo yadi ka kafiyan, nyawa ginahin.
Fag kitonya wa ngay.)

Source: The New Testament in Buhid, Overseas Missionary Fellowship 1988
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.