Flag of Italia

CALABRESE MERIDIONALE ( Southern Calabrese, Calabrian )

A dialect of Sicilian spoken in southern Calabria, Italy.
Linguistic Lineage for Sicilian
Italy

Tata nostru
chi' sini nt'o celu,
¨ si tena pe' santu u noma toi,
¨ vena u rregnu toi,
¨ si facia a voluntÓ' tua,
com'esta nt'o celu,
u stessu sup'a terra.
D¨nandi ped oja u pana nostru e tutti i jorna
e' pard¨nandi i dŔbiti,
comu n¨ nc'i perdunamu ad i debituri nostri.
On nci dassara nt'a tentazioni,
ma liberandi d'o mala.
AmmŔn.

Contributed by Agazio Flaviano Fraietta - E-mail fraiet_f@camera.it

Movimento per l'Autonomia delle Due Sicilie nell'Unione Europea

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.