The Philippines

CALUYANUN ( Caluyanen, Caluyanhon )

Spoken by 30,000 people in Caluya Islands, Antique, Philippines.
Linguistic Lineage for Caluyanun
The Philippines

9. Gani magpangamoyo kamo toladia:

´Amun Tatay nga sa langit,
Kabay pa nga taodon kaw ang mga tao,
10. Kabay pa nga magari kaw ron digi kanamun,
Kag kon paiwan nga imong kabubutun ginatoman doto sa langit;
Kabay pa nga tomanun ra digi sa kalibotan.
11. Tawi kami amun kinanglan nga pagkaun sa adlaw nga dia,
12. Patawada kami sa amun mga sala,
Ay ginpatawad namun ra ang nagkasala kanamun.
13. Indi mo kami pagipadaug sa mga pagsolay,
Kondi lowasa kami kay Satanas.
(Tungud nga ikaw ang Ari, ang Makagagaum, kag ang
Darayawon asta sa ara kataposan. Amin.)’

Source: "Anang Ambal Ang Dios. Magandang Balita Biblia. Bago Nga Katipan. Bagong Tipan."
The New Testament in Caluyanun and Tagalog (1990)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.