Flag of Valencia

VALENCIÀ ( Català, Valenciano, Valencian, Catalán, Catalan-Valencian-Balear )

A language of Catalan-Valencian-Balear group spoken in Valencia Provinces, Spain.
Linguistic Lineage for Catalan-Valencian-Balear
Map of Spain - Spain

Valencia tile

Medium size image (133KB) - Large image (259KB)

Another version

Pare nostre que esteu en el cel,
siga santificat el vostre nom,
vinga a nosaltres el vostre Regne,
faça's la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel;
el nostre pa de cada dia doneu-nos senyor el dia de hui,
i perdoneu les nostres culpes
així com nosaltres perdonem els nostres deutors
i no permeteu que nosatres caiguem a la tentació
ans allibereu-nos de qualsevol mal.
Amén.

Contributed by Ferran Garcia i Mengual - E-mail ferran.garcia-mengual@uv.es

Another version

Oraciò del Senyor

Pare nostre, que estàs en el cel.
Santificat siga el teu nom.
Vinga a nosatros el teu regne.
Faça's la teua voluntat aixina en la terra com en el cel.
El nostre pa de cada dia dona-nos-el hui.
I perdona-nos les nostres culpes,
aixina com nosatros perdonem als qui nos ofenen.
I no nos deixes caure en la tentaciò.
Sino lliura-nos del mal.
Aixina siga.

Submitted by Joan Pau Merita ,"Valencian.org", E-mail: info@valencian.org
Courtesy of Dante Ferry (compiler of a prayer lexicon) – E-mail: danteferry@gmail.com
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Hail Mary!

Ave Maria

Deu te salve Maria, Plena eres de gracia,
El Senyor està en tu,
Beneïda tu eres, entre totes les dones,
I beneït es el frut del teu ventre Jesús.

Santa Maria Mare de Deu,
Prega per nosatros pecadors,
Ara i en l'hora de la nostra mort.
Aixina siga.

Submitted by Joan Pau Merita ,"Valencian.org", E-mail: info@valencian.org
Courtesy of Dante Ferry (compiler of a prayer lexicon) – E-mail: danteferry@gmail.com
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Hail Mary!

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue"
Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano (1931).
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

Sign of the Cross

Senyal de la Creu

Per la senyal de la Santa Creu,
dels nostres enemics lliura-nos Senyor, Deu nostre.
En el nom del Pare i del Fill i del Espirit Sant.
Aixina siga.

Submitted by Joan Pau Merita ,"Valencian.org", E-mail: info@valencian.org
Courtesy of Dante Ferry (compiler of a prayer lexicon) – E-mail: danteferry@gmail.com
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Glory Be!

Gloria

Gloria al Pare i al Fill i a l’Espirit Sant.
Com era en el principi, ara i sempre, i pels sigles dels sigles.
Aixina siga.

Submitted by Joan Pau Merita ,"Valencian.org", E-mail: info@valencian.org
Courtesy of Dante Ferry (compiler of a prayer lexicon) – E-mail: danteferry@gmail.com
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Gloria in excelsis Deo!

Gloria in Excelsis Deo

Gloria a Deu en l’alt del cel,
i en la terra pau als homens que ama el Senyor.
T’alabem, et beneim, t’adorem, et glorifiquem, te donem gracies,
per la teua immensa gloria, Senyor Deu, Rei celestial, Deu Pare omnipotent.
Senyor, Fill unigenit, Jesucrist,
Senyor Deu, Corder de Deu, Fill del Pare:
Tu, que lleves el pecat del mon,
tin pietat de nosatros;
Tu, que lleves el pecat del mon,
acull la nostra suplica.
Tu, que t’assentes a la dreta del Pare,
tin pietat de nosatros;
perque Tu eres l’unic Sant,
Tu, l’unic Senyor.
Tu, l’unic Altissim Jesucrist,
en l’Espirit Sant,
en la gloria de Deu Pare.
Aixina siga.

Submitted by Joan Pau Merita ,"Valencian.org", E-mail: info@valencian.org
Courtesy of Dante Ferry (compiler of a prayer lexicon) – E-mail: danteferry@gmail.com
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

The Nicean Creed

Credo

Crec en un sol Deu, Pare totpoderòs,
creador del cel i de la terra,
de totes les coses visibles i invisibles.
Crec en un sol Senyor, Jesucrist, Fill unigenit de Deu,
naixcut del Pare abans de tots els sigles.
Deu naixcut de Deu, Llum resplandor de la Llum,
Deu vertader naixcut de Deu vertader;
engendrat, no creat, de la mateixa naturalesa del Pare;
per Ell tota cosa fon creada.
El qual per nosatros, els homens,
i per la nostra salvaciò, devallà del cel,
i, per obra de l’Espirit Sant,
s’encarnà de la Verge Maria i es feu home;
crucificat desprès per nosatros
baix del poder de Ponç Pilat, patì i fon sepultat,
i resucità al tercer dia,
com dien ya les Escritures, i se’n pujà al cel,
a on s’assenta a la dreta del Pare.
I tornarà gloriòs a jujar els vius i els morts;
i el seu regnat no tindrà fi.
Crec en l’Espirit Sant, que es Senyor i infon la vida,
que procedix del Pare i del Fill,
i, juntament en el Pare i el Fill, es adorat i glorificat;
que parlà per boca dels profetes.
I en una sola Iglesia, santa, católica i apostólica.
Professe que hi ha un sol batisme per a perdonar el pecat.
I espere la resurrecciò dels morts
i la vida de la gloria.
Aixina siga.

Submitted by Joan Pau Merita ,"Valencian.org", E-mail: info@valencian.org
Courtesy of Dante Ferry (compiler of a prayer lexicon) – E-mail: danteferry@gmail.com
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.