The Philippines

MINDANAO VISAYAN ( CEBUANO, Sugbuhanon, Sugbuanon, Visayan, Bisayan, Binisaya, Sebuano )

A dialect of Cebuano spoken in Visayas and parts of Mindanao, Philippines.
Linguistic Lineage for Cebuano
The Philippines

Bisayo-Cebuamo tile

Large image (198KB)

Another version

Ingna niini pagampo:

"Amahan namo nga naa sa langit:
Simbahon unta ang ngalan mo;
Maghari ka unta kanamo,
Ug tumanon ang imong pagbuot
dinhi sa yuta ingon nga gituman
kini didto sa langit.
Ihatag kanamo ang kalan-on nga
among gikinahanglang karon adlawa;
Ug pasayloa kami sa among mga sala,
Ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo.
Ayaw kami itugy an sa malisod nga pagsulay;
luwasa hinuon kami sa Daotan.
(Kay imo ang gingharian, ang gahom
ug lumaya hangtod sa kahangtoran.)"

Source: ""MAAYONG BALITA ALANG KANIMO". Biblia nga Gihubad sa Pinulongang Cebuano
CEBUANO BIBLE (1980)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Another version

Ang Pulong sa Dios, International Bible Society.

Amahan namo nga anaa sa langit,
hinaut nga pasidunggan ikaw sa mga tawo.
Hinaut nga maghari ka dinhi kanamo.
Maingon nga ang imong kabubut-on gituman diha sa langit,
hinaut nga tumanon usab kini dinhi sa kalibotan.
Hatagi kami sa among gikinahanglan nga pagkaon karong adlawa.
Pasayloa kami sa among mga sala,
ingon nga gipasaylo usab namo ang mga nakasala kanamo.
Ayaw itugot nga madaog kami sa mga pagsulay,
hinuon luwasa kami gikan kang Satanas.
Tungod kay ikaw ang Hari, ang Makagagahom,
ug ang Dalayegon sa walay kataposan.
Amen.

Source: Ang Pulong sa Dios, International Bible Society
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Hail Mary!

Hail Mary

Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.