The Philippines

CEBUANO ( Sugbuhanon, Sugbuanon, Visayan, Bisayan, Binisaya, Sebuano )

Spoken in Negros, Cebu, Bohol, Visayas and parts of Mindanao, Philippines.
Linguistic Lineage for Cebuano
Philippines

Cebuano tile

Medium size image (84KB) - Large image (168KB)

Another version

Amahan namo nga anaa sa langit,
pagabalaanon unta ang imong ngalan.
Paanhia ang imong gingharian,
pagabuhaton unta ang imong kabubuton,
Dinhi sa yuta maingon sa langit.
Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw;
ug pasayloa kami sa among mga utang,
Maingon nga kami usab nakapasaylo man sa mga nakautang kanamo.
Ug ayaw kami itugyan sa panulay,
kondili luwasa kami gikan sa dautan.
Kay imo ang gingharian, ug ang gahum,
ug ang himaya, hangtud sa kahangturan.
Amen.

Contributed by John C. Sacoolidge - E-mail JOHNSAC@worldnet.att.net

Another version

Busa pag-ampo kamo sa ingon niini nga paagi:

Amahan namo nga anaa sa langit,
pagabalaanon unta ang imong ngalan.
Paanhia ang imong gingharian,
pagabuhaton unta ang imong kabubut-on,
dinhi sa yuta maingon sa langit.
Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw;
ug pasayloa kami sa among mga utang,
maingon nga kami usab nakapasaylo,
man sa mga nakautang kanamo;
ug ayaw kami itugyan sa panulay,
kondili luwasa kami gikan sa dautan
Kay imo ang gingharian, ug ang gahum,
ug ang himaya, hangtud sa kahangturan.
Amen.

Source: "Ang BALAAN NG KASULATAN" nasudlan sa DAN UG BAG-ONG TUGON nga gihubad sa Binisaya nga Cebuano
CEBUANO BIBLE
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Another version

Amahan namo sa langit,
balaan ang imong ngalan,
moabot ang imong gingharian,
ang imong pagbuot matuman sa yuta ingon man sa langit.
Ihatag kanamo karong adlawa ang adlaw adlaw namong kalan-on.
Pasayloa mi sa among mga utang
ingon nga among gipasaylo ang nakautang namo.
Ayaw mig itugyan sa panulay;
hinunoa, luwasa sa daotan.

Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version

Amahan namo nga anaa ka sa langit,
pagabalaanon ang imong ngalan;
Umanhi ang imong gingharian.
Pagabuhaton ang imong kabubut-on dinhi sa yuta, maingon sa langit;
Ihatag mo karon kanamo ang tinapay namo sa matag-adlaw;
Ug pasayloon mo kami sa among mga utang,
sama sa among pagpasaylo sa mga nakautang kanamo.
Ug dili mo kami pagdad-on sa panulay,
kondili luwason mo kami sa kadautan.
Kay imo ang gingharian, ang gahum ug ang himaya sa mga katuigan nga tanan.
Amen.

Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version

AMAHAN NAMO
(Lord's Prayer, Liturgical Version)

Amahan namo nga anaa Ka sa mga langit,
Pagdayegon ang Imong Ngalan
Umabot kanamo ang Imong Gingharian
Matuman ang Imong Pagbuot
Dinhi sa yuta maingong sa langit.
Ang kalan-on namo sa matag-adlaw
Ihatag kanamo karong adlawa.
Pasayloa kami sa among mga sala
Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo.
Ug dili Mo kami itugyan sa panulay
Hinonoa luwasa kami sa tanang dautan.
Amen.

Source: 'PANGADYEON TA ANG SANTO ROSARIO' (Let us Pray the Rosary) published by the Philippine Province of the Society of Saint Paul.
Contributed by Jayzl Villafania-Nebre - Email nasugbu_batangas@yahoo.co.uk

Hail Mary!

MAGHIMAYA KA MARIA
(Hail Mary)

Maghimaya ka Maria, napuno ka sa Grasya!
Ang Ginoong Dios maanaa Kanimo;
Bulahan Ikaw sa mga babayeng tanan
Ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan Mo nga si Jesus.
Santa Maria, Inahan Ka sa Dios,
I-ampo mo kaming makakasala
Karon ug sa oras sa among kamatayon.
Amen.

Source: 'PANGADYEON TA ANG SANTO ROSARIO' (Let us Pray the Rosary) published by the Philippine Province of the Society of Saint Paul.
Contributed by Jayzl Villafania-Nebre - Email nasugbu_batangas@yahoo.co.uk

Hail Mary!

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue"
Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano (1931).
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

Glory Be!

HIMAYA SA AMAHAN
(Glory Be)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Epiritu Santo.
Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon
Ug sa mga katuigan nga walay katapusan.
Amen.

Source: 'PANGADYEON TA ANG SANTO ROSARIO' (Let us Pray the Rosary) published by the Philippine Province of the Society of Saint Paul.
Contributed by Jayzl Villafania-Nebre - Email nasugbu_batangas@yahoo.co.uk

Apostles' Creed

MITOO AKO
(Apostles' Creed)

Mitoo ako sa Dios, ang Amahan Makagagahum sa tanan
Magbubuhat sa langit ug sa yuta.
Mitoo ako kang Jesucristo
Iyang Bugtong Anak, atng Ginoo.
Gipanamkon Siya sa lalang sa Espiritu Santo
Ug natawo kang Santa Maria ng ulay.
Nag-antos Siya ubos sa sugo ni Poncio Pilato
Gilansang sa kruz, namatay ug gilubong.
Minaog Siya sa mga nangamatay.
Sa ikatulong adlaw nabanhaw Siya.
Misaka Siya sa langit ug nagalingkod sa too sa Dios Amahan
Makagagahum sa tanan.
Gikan didto mobalik Siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay.
Mitoo ako sa Espiritu Santo
Sa Santa Iglesia Katolika
Sa panag-ambit sa mga Santos
Sa kapasaylo-an sa mga sala
Sa pagkabanhaw sa lawas
Ug sa kinabuhing walay katapusan.
Amen.

Source: 'PANGADYEON TA ANG SANTO ROSARIO' (Let us Pray the Rosary) published by the Philippine Province of the Society of Saint Paul.
Contributed by Jayzl Villafania-Nebre - Email nasugbu_batangas@yahoo.co.uk

Salve Regina!

Maghimaya Ka Rayna
(Hail, holy Queen)

Maghimaya Ka Rayna,
Inahan sa kalooy
Kinabuhi ug kinatam-is,
Ikaw ang gilauman namo
Maghimaya Ka.
Nagapanawag kami kanamo
Ang mga gihinginlang anak ni Eva.
Nagapanghupaw kami
Nagaagulo ug nagapanghilak
Dinhi niining walog sa mga luha.
Busa among mag-alampo
Ilingi mo kanamo ang imong matang maloloy-on
Ug kon ubos na sa kining paghingilin
Ipakita mo kanamo ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
Ay maaghup! Ay maloloy-on! Ay Matam-is nga Birhen Maria.

Source: 'PANGADYEON TA ANG SANTO ROSARIO' (Let us Pray the Rosary) published by the Philippine Province of the Society of Saint Paul.
Contributed by Jayzl Villafania-Nebre - Email nasugbu_batangas@yahoo.co.uk

The Sign of the Cross

ANG TIMAAN SA SANTA CRUZ
(The Sign of the Cross)

Sa Ngalan sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.

Source: 'PANGADYEON TA ANG SANTO ROSARIO' (Let us Pray the Rosary) published by the Philippine Province of the Society of Saint Paul.
Contributed by Jayzl Villafania-Nebre - Email nasugbu_batangas@yahoo.co.uk

Fatima Prayer

PAG-AMPO SA FATIMA
(Fatima Prayer)

Oh Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala
Luwasa kami gikan sa kalayo sa impyerno
Ug dad-a ang tanang kalag ngadto sa langit
Labi na kadtong nanginahanglan kaayo
Sa Imong Diosnong kalooy ug panabag.
Amen.

Source: 'PANGADYEON TA ANG SANTO ROSARIO' (Let us Pray the Rosary) published by the Philippine Province of the Society of Saint Paul.
Contributed by Jayzl Villafania-Nebre - Email nasugbu_batangas@yahoo.co.uk

Memorare

Memorare

Hinumdoman O
O mahimayaon uyamot nga Birheng Maria Nga wala pa gayod dungga
Nga may usa nga midangop sa Imong panalipod
Nangayo sa Imong panabang
Nangaliya sa pagpangama nga Imong gibiya-an
Dinasig niining pagsalig
Nadangop ako Kanimo
O ulay sa mga ulay, Akong Inahan
Kanimo miduol ako ssa Imong atubangan.
Ania Ako puno sa kasal-anan ug kasubo.
O Inahan sa Dios,
Ayaw tamaya ang akong mga pag-ampo.
Hinunu-a sa Imong kalooy
Pamati-a ig ihatag akong gipangayo.
Amen.

Source: 'PANGADYEON TA ANG SANTO ROSARIO' (Let us Pray the Rosary) published by the Philippine Province of the Society of Saint Paul.
Contributed by Jayzl Villafania-Nebre - Email nasugbu_batangas@yahoo.co.uk

Greater Doxology or Glory to God in The Highest!

HIMAYA SA DIOS
(Greater Doxology or Glory to God in the Highest)

Himaya sa Dios didto sa langit
Ug kadait sa iyang tao dinhi sa yuta.
Ginoong Dios, langitnong Hari
Dios Amahan, Makakagahum sa tanan
Nagisamba kami Kanimo
Nagapasalamat kami Kanimo.
Nadayeg kami Kanimo
Tungod sa Imong himaya.
Ginoong Jesucristo,
Bugtong Anak sa Amahan
Ginoong Dios, Cordero sa Dios
Ikaw magawagtang sa sala sa kalibutan: kaloy-i kami
Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan: dawata ang among pangamuyo.
Kay Ikaw lamang ang Santos
Ikaw lamang ang Ginoo
Ikaw lamang ang Halangdon
O Jesucristo
Uban sa Espiritu Santo diha sa Himaya sa Dios Amahan.
Amen.

Source: SAKRAMENTARYO NGA SINUG-BUANON published by the Commission on Worship of the Archdiocese of Cebu in 1996..
Contributed by Jayzl Villafania-Nebre - Email nasugbu_batangas@yahoo.co.uk

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.