Flag of Burma

CHIN, MÜN ( Mün, Ng'men, Cho, Yawdwin, Mindat, "Chinbok" )

Spoken by 30,000 people in western Chin Hills, Myanmar (Burma).
Linguistic Lineage for Chin, Mün
Burma

9. Cun ahkia nami taigü ung;
Khankho ah om ciah kami Pa;
Na ming theing thang sä;
10. Na uk nak gawk law sä;
Khankho ah mäih ah m’dek khan
ah phi nang zak hlü cu kümbe sä:
11. Ak hnüüp tä ng’büh nak vai ei na pe gui ä.
12. Na kat na gui ci kami m’gein ah mäih ah,
Kami kat nak nam gein gui ä.
13. Tüihtok nak ung kä gawk vai ah,
Kä nik ci phung ung nam htei gui ä.
Uknak, hlüngtai nak la Bawimang nak cu,
Nang ung ang täih ah om sä, Amen,
ci ne nami taigü vai.

Source: Cho (Chin) Baibal Thiang
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.