Flag of Haiti

CRÉOLE ( Haitian Créole French, Kreyol, Aiysyen )

Spoken by 7,000,000 people in Haiti.
Linguistic Lineage for Haitian Creole French
Haiti

Creole tile

Medium size image (161KB) - Large image (223KB)

Another version

9. Sé pou tèt sa, lapriè nan fason sa a:

Papa nou ki nan sièl la,
ké non ou va sanktifié.
10. Rouayom ou vini.
Ké volonté ou vi-n fèt sou la tè,
minm jan li yé nan sièl la.
11. Ba nou jodi-a pin mou bézouin chak jou.
12. É Padonnin dèt nou yo,
tankou nou padonnin moun you ki doué nou.
13. Pa minnin nou nan tantasion,
min délivré nou anba malin an:
paské rouayom , é puisans, é la gloua sé
pou ou pou toujou.
Amèn.

Source: NOUVO TÈSTAMAN SIN AN.
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Another version

Lord's Prayer

Source: Haitian Bible, Version of Société Biblique Haïtienne, Édition Corigée, 1998.
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version

Lord's Prayer

Source: Haitian Bible, Version of Société Biblique Haïtienne, Édition Corigée, 1998.
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Another version - 1972

Lord's Prayer

Source: "A Panorama of Indo-European Languages" by W.B. Lockwood, M.A., D. Litt. - London 1972
Contributed by Harold Lush - E-mail rom@netnitco.net

Another version

6.9 Men ki jan pou nou lapriyè:
Papa nou ki nan syèl la.
Nou mande pou yo toujou respekte non ou.
6:10 Vin tabli gouvènman ou,
pou yo fè volonte ou sou latè,
tankou yo fè l' nan syèl la.
6:11 Manje nou bezwen an, ban nou l' jòdi a.
6:12 Padonnen tout sa nou fè ki mal,
menm jan nou padonnen moun ki fè nou mal.
6:13 Pa kite nou nan pozisyon pou n' tonbe nan tantasyon,
men, delivre nou anba Satan.
Paske, se pou ou tout otorite,
tout pouvwa ak tout lwanj,
depi tout tan ak pou tout tan.
Amèn.

Source: Haitian Creole Bible (1985)
Pat Goltz - E-mail pgoltz@nexiliscom.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.