The Philippines

CUYONON ( Cuyunon, Cuyono, Cuyo, Kuyunon, Kuyonon )

A trade language spoken by 124,000 people along the Palawan coast and in Cuyo Islands between Palawan and Panay, Philippines.
Linguistic Lineage for Cuyonon
The Philippines

Ameng Ama nga dan kaw sa mga langit,
Imong aran, O Dios, ipataas da enged y ang tanang tao,
Basi pa madali ka ren da magadi digi kanamen.
Kong maoro nga imong kaliagan ingtotoman dian sa langit,
Kabay nga tomanen da digi sa logta.
Tawan mo kami ra'ang ameng pagkaen sa adlaw-adlaw.
Patawaden mo kami sa ameng mga naboat nga kasalanan.
Pariho' ang kami ingpapatawad amen da ang mga nakaboat y kasalanan kanamen.
Indi mo kami ra ipatokso
Kong indi' iparaye mo kami ki Satanas.
(Tenged nga ikaw ang Adi, ikaw ang Makagagaem
ig ikaw ang Maimayaen sa ara' kataposan.
Amin.)

Source: "ANG MATINLONG BARITA para sa ATENG TIMPO"
Cuyonon New Testament (1982)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Another version

Pater Noster

Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Hail Mary!

Ave Maria

Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Hail Mary!

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue"
Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano (1931).
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

Apostles' Creed

Apostles' Creed

Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Sign of the Cross

Sign of the Cross

Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.