DEGASPREGOS

A constructed language.

Meosote Paterote Kameroko,
Laudesuret nomos Teosos,
Teosos Regarkos gwamuret,
Teosos Uros deigesurat
Degose Kamerosendra.
Gaboi meobisi tagei agam brotom meosoim,
E progaboi meobis meosomi debitomi
Andranei meosi progabobat meosoimi debitoromi;
E dukoi meomi ne temptoto,
Ala dedukoi meomi upelode.

Enim Teoso bit Regarkosatoi, Potosatoi, Gloriosatoi,
Eternei. Amen.

Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.