Flag of Schleswig-Holstein Flag of N.Friesland

NORDFRIESISCH ( Northern Frisian )

Spoken by 10,000 people in the state of Schleswig-Holstein, Germany.
Linguistic Lineage for Frisian, Northern
Map of German Dialects - Germany

Unse Vadder in Himmel:
Laat kamen dien Riek!
Laat warrn dien Willen,
so as in´n Himmel, so uk op de Eer.
Uns´dääglich Broot giff uns vundaag.
Un vergiff uns unse Schuld,
as wi de vergeben doot,
de an uns schülli sünd.
Un laat uns nich versöcht warrn.
Maak uns los un frie vun dat Böse.
Denn dien is dat Riek un de Kraft
un de Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

Contributed by Michel Bollore - E-mail Michel.Bollore@wanadoo.fr

Another version

UNSE VADDER

Unse Vadder im Himmel:
Laat kamen dien Riek !
Laat warrn dien Willen,
so as in'n Himmel, so uk op die Eer.
Uns' dääglich Broot giff uns vundaag.
Un vergiff uns unse Schuld,
as wi de vergeben doot,
de an uns schülli sünd.
Un laat uns nich versöcht warrn.
Maak uns los un frie vun dat Böse.
Denn dien is dat Riek un de Kraft
un de Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

The Apostles' Creed

GLAUBENSBEKENNTNIS

Ik glööv an Gott, den Vader.
He alleen is allmächdig.
He hett Himmel un Eer ut nix warrn laaten.
Ik glööv an Jesus Christus,
Gott sein eenzigen Söhn, unsern Herrn.
He is Minsch wurrn dör den heiligen Geist
vun de Jungfru Maria. He hett leeden un is
an't Krüüz slaan ünner Pontius Pilatus,
is storben un to Graff bröcht,
dalfahrt nah dat Dodenriek.
He is den drüdden Dag operstahn vun de
Doden un is opfohrt nah'n Himmel.
Dor sitt he an de rechte Sied vun Gott,
den allmächtigen Vader.
Vun dor ward he wedderkamen un Gericht
hölen öwer de Lebennigen un de Doden.
Ik glööv an den heiligen Geist,
een heilige christliche Kark,
de Gemeende vun de Heiligen.
Ik glööv, dat de Sünden vergeben waard,
dat de Doden operweckt warrd
un dat ewige Leben geben waard.
Amen.

Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.