Flag of Friesland Flag of Netherlands

FRYSK ( Western Frisian, Fries, Frisian )

Spoken by 700,000 people in Friesland (Netherlands).
Linguistic Lineage for Frisian, Western
Map of German Dialects - The Netherlands

Frisian tile

Medium size image (95KB) - Large image (149KB)

Another version

Us Heit yn 'e himel,
lit jo namme hillige wurde,
lit jo keninkryk komme,
Lit jo wil dien wurde
op ierde likegoed as yn 'e himel.
Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou ús ús skulden
sa't wy ús skuldners ek ferjûn hawwe;
en lit ús net yn fersiking komme,
mar ferlos ús fan 'e kweade;
[want jowes is it keninkryk
en de krêft
en de hearlikheid
oant yn ivichheid. Amen.

Another version

Lord's Prayer

From "A Panorama of Indo-European Languages" by W.B. Lockwood, M.A., D. Litt. - London 1972
Contributed by Harold Lush - E-mail rom@netnitco.net

A modern version

Us heit,
dy't yn de himelen binne;
jins namme wurde hillige.
Jins keninkryk komme.
Jins wollen barre allyk yn 'e himel,
sa ek op ierde.
Jow ús hjoed ús deistich brea.
En forjow ús ús skulden,
allyk ek wy forjowe ús skuldners.
En lied ús net yn forsiking,
mar forlos ús fan 'e kweade.
Hwant Jowes is it keninkryk en de krêft
en de hearlikheit oant yn ivichheit.

Another version

Us heit,
dyt de himelen binne;
jins namme wurde hillige.
Jins keninkryk komme.
Jins wollen barre
allyk yn e himel, sa ek op ierde.
Jow s hjoed s deistich brea.
En forjow s s skulden,
allyk ek wy forjowe s skuldners.
En lied s net yn forsiking,
mar forlos s fan e kweade,
Hwant Jowes is it keninkryk en de krft
en de hearlikheit oant yn ivichheit.

Contributed by Jeffrey L. Dyer - E-mail jdyer@lincolnberean.org

Hail Mary!

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue"
Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano (1931).
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

Hail Mary!

Ws groete, Marye,
fol fen genede,
de Heare is mei y,
seigne benne y boppe alle froli,
in seigne is de fricht yens ligchems Jesus.

Heylige Marye,
mem fen God,
bid for s earme suwnders, no,
in n e re fen us dea.
Ammen.

Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.