Flag of Benin Flag of Nigeria

GUN ( ALADA, Alada-Gbe, Gun-Gbe, Gun, Goun, Egun, Gu, Gugbe )

Spoken by 243,000 people in Benin and by 260,000 in Nigeria.
Linguistic Lineage for Gun
Benin - Nigeria

OtÓ nútôn he tin to olôn mE,
hihiô wE oyín towe.
Ahôludu towe ni wá.
Ojlo towe ni yín wiwá to aigba go,
dile e te to olôn me.
Na egbé núdùdù egbEsO mítôn mí.
Bo jo ahÓn nútôn lE na mí,
dile mí ko jona ahÓntônô mítôn lE do.
A dÓn mí do whlepÓn mE blo,
sigba whlEn mí sôn danunô.
Si.

Note: ô = o with dot below; Ó = ó with dot below; E = e with dot below

Source: Biblu wiwe Lo
Cotonou: Societè Biblique du Benin, 1982. ISBN 0-564-00682-3
Contributed by Niko Rergo - E-mail jukor@te.net.ua

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.