Flag of Hawaii

HAWAIIAN ( 'Olelo Hawai'i, 'Olelo Hawai'i Makuahine )

Spoken by 8,000 people in Hawaii.
Linguistic Lineage for Hawaiian
U.S.A.

Lord's Prayer

Source: Hawaiian New Testament.
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Another version

E ko makou makua i lako o ka lani,
E hoanoia kou inoa
E hiki mai kou aupuni;
E malamaia kou makemake ma ka honua nei,
E like me ia i malamaia ma ka lani la.
E haawi mai ia makou i keia la, i ai na makou no keia la.
E kala mai hoi ia makou, i ka makou lawehala ana,
Me makou e kala nei i ka poe i lawehala i ka makou.
Mai hookuu oe ia makou i ka hoowalewale ia mai
E hoopakele no na e ia makou i ka ino;
No ka mea, nou ke aupuni
A me ka mana, a me ka hoonaniia, a mau loa, aku, Amene.

Another version

E ko mãkou Makua i loko o ka lani,
E ho'ãno 'ia Kou inoa.
E hiki mai Kou aupuni;
E mãlama 'ia Kou makemake ma ka honua nei,
E like me ia i mãlama 'ia ma ka lani lã;
E hã'awi mai ia makou i kêia la i 'ai na makou no nêia lã;
E kala mai ho'i iã mãkou i kã mãkou lawehala 'ana,
Me mãkou e kala nei i ka po'e i lawehala i kã mãkou.
Mai ho'oku'u 'Oe iã mãkou i ka ho'owalewale 'ia mai;
E ho'opakele nõ na'e iã mãkou i ka ino.
[No ka mea, Nou ke aupuni, a me ka mana, a me ka ho'onani 'ia, a mau
loa aku. Amene.]

Contributed by Anonymous - Email modegaard@gmail.com

Hail Mary!

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue"
Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano (1931).
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

Hail Mary!

Aloha oe, e Maria, uapihaoe ika maikai;
ua noho puka Ha'kume oe;
pomaikai oe iwaena o
na wahine a pau, pomaikai Jesu
ka hua okou opu.

Maria Saneta, makuahine o ke Akua, e pule
aku oe I ka Haku no makou no
ka poe kina nui I keia manawa,
a I ko makou manawa e make ai.
Amen.

Contributed by Father Aquinas Duffy - E-mail sagart@eircom.net

Apostles' Creed

Ke Kumu Mana‘o‘i‘o
Ke mana‘o‘i‘o nei au i ke Akua ka
Makua Mana loa, näna i hana ka lani
ame ka honua, a iä Iesü Kristo, käna
Keiki hiwahiwa ko käkou Haku;

Ua ho ‘ohäpai ‘ia ‘o Maria kona
makuahine ke keikamahine
pu‘upa‘a e ka ‘Uhane Hemolele a
hänau ‘ia mai ‘O ia; ua hö‘eha‘eha ‘
ia ‘O ia e Pontio Pilato;

Kaulia ‘ia ma ke ke‘a a make, iho ‘O
ia i ka lua pö; i ke kolu o ka lä, ala
hou mai ka make mai;

Pi‘i ‘O ia i ka lani a ke noho nei la
ma ka lima ‘äkau o ke Akua ka
Makua Mana loa, mai laila mai ‘O
ia e hele mai ai e ho‘okolokolo i ka
po‘e ola ame ka po’e make.

Ke mana‘o‘i‘o nei au i ka ‘Uhane
Hemolele, ka ‘Ekalesia la‘a o Iesü
Kristo, ka launa pü ‘ana o ka po‘e pono;

ka huikala ‘ia o ka hewa, ke
alahou ‘ana o ke kino, ame ke Ola mau loa.
Amene.

Source: Nä Hïmeni O Ka Ekalesia - Hawaiian Hymn and Prayer Book (1999)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.