Flag of Laos Flag of Thailand

HMONG DAW ( White Meo, White Miao, Meo Kao, White Lum, Bai Miao )

Spoken by 170,000 people in Laos and Thailand. Also in U.S.A., China, France and Vietnam.
Linguistic Lineage for Hmong Daw
Laos - Thailand

Lord's Prayer
Lord's Prayer

Another version

Lord's Prayer

Source: "Vajtswv tej lus uas cawm neeg txojjsia. Phau Qub thiab Phau Tshiab."
Hmong Daw Shorter Old Testament and New Testament (1981)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Another version

Vaajtswv Txujlug Thov

Peb Leej Txiv tug kws nyob sau ceebtsheej ntuj
Peb thov fwm Koj lub npe kws dlawbhuvthov
Koj lug kaav peb lub sab
Thov kuas
Koj teg dlejnum tav rua huv nplajteb nuav ib yaam le sau ceebtsheej ntuj ko
Thov pub zaub mov rua peb noj nub nua
Thov zaam peb nov txim ib yaam le peb tau zaam rua lwm tug
Thov tsi txhob ca peb moog raug txujkev dlaag ntxag
Tabsis thov coj peb moog kuas dlhau txujkev phemLub tebchaws,
lub fwjchim, hab txuj koob moov yog
Koj tug moog taag ibtxhis.
Amees


Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

The Apostles' Creed

Cov Tubkhaiv Kev Ntseeg

Kuv ntseeg Vaajtswv
tug kws yog Vaaj Leej Txiv tug luj kawg nkaus,
tug tsim ntuj tsim teb,
Kuv ntseeg Tswv Yexus Kheto kws yog Vaajtswv tuableeg Tub,
tug kws tau tshwmsim lug ntawm Vaaj Ntsuj Plig
tug Dlawbhuv lub fwjchim hab tau yug lug ntawn
tug nkauj xwb Maiv Lag.
Nwg tau raug kev tsimtxom ntawn Phislaj.
Nwg tau raug luas muab ntsa rua sau tug ntoo khaublig.
Nwg tau tuag hab coj moog log.
Nwg tau moog rua ntuj tsaus.
Nub peb Nwg tau sawv huv qhov tuag rov qaab lug muaj txujsa nyob.
Nwg tau nce moog nyob sau ceebtsheej ntuj,
moog nyob ntawm Vaaj Leej Txiv,
kws yog Vaajtswv tug muaj fwjchim luj kawg nkaus, saab tegxis.
Nwg yuav rov qaab lug ua tug Txav Txim rua txhua tug,
cov kws tseem nyob hab cov kws tuag lawm.
Kuv ntseeg Vaaj Ntsuj Plig tug Dlawbhuv,
tuab paug ntseeg kws dlawbhuv,
txujkev sis sau uake ntawm cov ntseeg,
txujkev zaam txim,
txujkev sawv huv qhov tuag rov qaab lug,
hab yuav tau txujsa nyob ntev


Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.