Flag of Papua

HULA ( Vulaa, Keapara )

Spoken by 3,000 people in Hula, Central Province, Hood Peninsula (Papua New Guinea).
Central Province Language Map
Linguistic Lineage for Hula
Papua New Guinea

(Mataio 6:9-13)

Amamai e, oi kupai o aluna, oi aramu pene veaa.
Gemu basileia pene veamai,
Gemu ugamagi pie alaa anoparai e kupai ge alana veaina.
E oma ai ama au aniani pono venimai.
Ai alamamai pono ilawaira,
Ai ilana pege vaalamamai aura, ila alamara ai na ga ilawairana veaina.
Wapaovo kapunai pano vaimai, raavai pono laugamai.
Walana basileia oi gemu,
Iavu e nama vewaana mai, pie mia vanagivanagi
Amen.

Contributed to Paul Stacklin - Pstacklin@hotmail.com
by Mr. Ila Kekea, Tokarara, NCD, Papua New Guinea

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.