The Philippines

INONHAN ( INUNHAN, Loocnon, Looknoon, "Unhan" )

Spoken by 86,000 people in five municipalities (Santa Fe, Looc, Alcantara, Santa Maria and San Andres) located in southern Tablas Island, Romblon Province, Philippines.
Linguistic Lineage for Inonhan
The Philippines


TATAY NAMON

Tatay namon
nga odyan ikaw sa langit
Dayawon ang ngalan nimo
Mapasa amon kunta ang imong kaharian
Kag matuman ang imong kagustuhan
Odi sa lugta, parihas man sa langit
Taw-an nimo kami kadya it among kaunon sa kada adlaw
Kag patawaron nimo kami it amon mga sala
Parehas man ng ginapatawad namon ang mga nakasala amon
Kag indi nimo kami ipapierdi sa panulay
Kag luwason nimo kami sa kalainan.
Amen.

Contributed by FR. JM MANOLO ALTO-PUNZALAN - E-mail Yubit64@aol.com

Hail Mary!

MAGHIMAYA KA MARIA

Maghinaya ikaw Maria, nga puno-puno ikaw it grasya
Ang ginoong Diyos hay odyan sa imo
Ginadayaw ikaw labaw sa tanan nga mga bayi
Kag ginadayam man ang imong unga nga si Hesus

Santa Maria, nanay it Diyos
Ipangamuyo man kami nga mga makasasala
Kaya kag sa oras it amon kamatayon.
Amen.

Contributed by FR. JM MANOLO ALTO-PUNZALAN - E-mail Yubit64@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.