Flag of Japan

NIHONGO ( Japanese )

Spoken by 122,000,000 people in Japan.
Linguistic Lineage for Japanese
Japan

Japanese tile

Medium size image (109KB) - Large image (218KB)

A romanized version

Lord's Prayer
Lord's Prayer

Source: The New testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ - Japanese Revised Version in Roman Letters
Published by the British and Foreign Bible Society - The National Bible Society of Scotland, Kobe, 1923
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Another version

Lord's Prayer

Source: The New Testament in Romaji (Romanized Japanese) (1913)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Another version

Ten ni imasu watashitachi no chichi yo
O-na ga agameraremasu yoo ni
O-kuni ga kimasu yoo ni
Mikokoro ga ten de okonawareru yoo ni
Chi de mo okonawaremasu yoo ni
Watashitachi no higoto no kate o
kyoo mo o-atae kudasai
Watashitachi no oime o o-yurushi kudasai
Watashitachi mo watashitachi ni
oime no aru hitotachi o yurushimashita
Watashitachi o kokoromi ni awasenaide,
aku kara o-sukui kudasai
Kuni to chikara to sakae wa tokoshie ni
anata no mono da kara desu
Aamen.

Another version

Lord's Prayer

Contributed by Dinu Leonte - E-mail odleonte@ix.netcom.com

Another version

Ten ni orareru Watashitachi no chichi yo,
mina ga agameraremasu youni.
Mikuni ga kimasu youni.
Mikokoro ga okonawaremasu youni,
Ten ni okeru youni chi no uenimo.
Watashitachi ni hitsuyou na kate wo kyou ataete kudasai.
Watashitachi no oime wo yurushite kudasai.
Watashitachi mo jibun ni oime no aru hito wo
Yurushimashita youni.
Watashitachi wo yuuwaku ni awasezu,
Warui monokara sukutte kudasai.

Contributed by Jeffrey L. Dyer - E-mail jdyer@lincolnberean.org

Another version

Lord's Prayer

Contributed by Dinu Leonte - E-mail odleonte@ix.netcom.com

Another version

Lord's Prayer

Source: Japanese New Testament (1954)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Another version

Lord's Prayer
Lord's Prayer

Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

A nineteenth century version

Lord's Prayer

Source: "Das Gebet des Herrn in den Sprachen Russlands" ("The Lord's Prayer in the languages of Russia"), St. Petersburg, 1870.
Contributed by Harri Mürk - E-mail hmurk@chass.utoronto.ca

Another modern version

Lord's Prayer

Lord's Prayer

Contributed by Dinu Leonte - E-mail odleonte@ix.netcom.com

Hail Mary!

Medetashi seichou michimiteru Maria
Shu onmi to tomoni mashimasu
Onmi wa on'na no uchinite shukuserare
Gotainai no onko Iezusu mo shukuseraretamou

Tenshu no onhaha sei Maria
Tsumibukai warera no tameni imamo rinju no toki mo
Inori tamae.
Amen.

Contributed by Rick Kephart - E-mail rmk@netaxs.com

Hail Mary! (Modern version)

Megumi ahureru sei Maria,
Shu wa anata to tomo ni oraremasu.
Shu wa anata wo erabi, shukuhuku si,
Anata no ko Iesu mo shukuhuku saremasita.

Kami no haha sei Maria,
Tsumi bukai watashitachi no tameni
Ima mo si wo mukaeru toki mo inotte kudasai.
Amen.

Contributed by Rick Kephart - E-mail rmk@netaxs.com

Hail Mary!

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue"
Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano (1931).
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

The Nicene Creed

Nicene Creed

Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Glory Be!

Negawaku wa chichi to ko to seirei ni
Sakae aran kotowo.
Hajime ni arisi gotoku
Ima mo itsumo yoyoni itaru made.
Amen.

Contributed by Rick Kephart - E-mail rmk@netaxs.com

Glory Be! (Modern version)

Eikou wa chichi to ko to seirei ni
Hajime no youni imamo itumo yoyoni itaru made.
Amen.

Contributed by Rick Kephart - E-mail rmk@netaxs.com

Sign of the Cross

Chichi to ko to seirei no mina ni yotte,
Amen.

Contributed by Rick Kephart - E-mail rmk@netaxs.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.