Flag of Indonesia Flag of Singapore

JAVANESE ( Jawa, Djawa )

Spoken by 75,200.000 people in Indonesia and Singapore.
Linguistic Lineage for Javanese
Indonesia - Singapore

Javanese tile

Medium size image (81KB) - Large image (161KB)

Source: Photograph taken at the Franciscan Monastery in Washington, D.C.
Contributed by Edward Laban

Another version

Mulané ndedongaa mengkéné:

'Rama kawula ingkang wonten ing swarga;
Asma Paduka ingkang suci mugi dipun urmati déning sedaya tiyang.
Pangrèh Paduka mugi dipun èstokaken déning sedaya
tumitah ing salumahing bumi, kados-déné pangréh wau
wonten ing swarga inggih dipun èstokaken déning para malaékat.
Mugi kawula Paduka paringi rejeki ing dinten menika.
Kalepatan kawula mugi Paduka apunten, kadosdéné
kawula inggih ngapunten tiyang-tiyang ingkang sami damel kalepatan dhateng kawula.
Kawula mugi sampun ngantos Paduka tégakaken kénging
ing godha, nanging mugi Paduka uwalaken saking piawon.
(Awit Paduka menika ingkang ngerèh samukawis, ingkang
kagungan pangwaos saha Ratu ingkang mulya ing salamilaminipun. Amin').

Source: "INJIL MATÉUS" - Bahasa Jawa Sehari-hari
The Gospel according to Matthew - Today's Javanese Version.
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Another version

Rama kawula

Rama kawula ing swarga
Asma Dalem kaluhurna
Kraton Dalem kawiyarna
Karsa Dalem kalampahana
Ing ndonya kados ing swarga
Kawula nyuwun rejeki kangge sakpunika
Sakathahing lepat nyuwun pangapunten nDalem
Kados dene anggen kawula ugi ngapunten dateng sesami
Kawula nyuwun tinebihna saking panggodha
Saha linuwarna saking piyawon
Amin.

Source: The common version used in Central Java.
Contributed by Anton Mondro - E-mail anton.mondro@gmail.com

Another version in Javanese script (Hanacara)

Lord's Prayer

Source: http://www.omniglot.com/writing/javanese.htm
Contributed by Santi - E-mail sicilia_zhang@yahoo.com

Another version

Lord's Prayer

Source: Het Nieuwe Testament in het Javaansch.
The New Testament in Javanese (1939)

Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

A modern version

Kanjeng Rama

Kanjeng Rama in swarga
mugi asma Dalem kaluhurna
kraton Dalem kawiyarna
ing donya inggih kalampahana
karsa Dalem kados ing swarga
abdi dalem sami nyadong paring Dalem rejeki ing sapunika
sakathahing lepat nyuwun pangapunten Dalem
dene kawula inggih ngapunten dateng sesami
abdi dalem nyuwun lepat saking panggodha
saha tinebihna saking piawon
Amin.

Contributed by Agustinus Gunawan Admiranto - E-mail gun_agustinus@excite.com

Another version

Ràma kahoela,
kang wantan ing surga:
Wasta andika dadi elapiénno:
Sadjaman andika dirawoei.
Karsa andìka dadi ing lemmà,
kàja ing sùrga.
Redèkkì kahoela kang sadientam dientam njoekàn dientam ponìki màring kahoela:
Ambi poèntam màring kahoéla dosa kahoela,
kàja kahoela poèntan màring samoènggil-noènggil titiang,
kang salàh maring kahoela:
Ambi sàmpon bàcta kahoèla ing patsjoban:
Tapi oetsjolakan kahoela padi pada song awon.
Amin.

Contributed by Andrea De Vecchi - E-mail Andrea_De_Vecchi@rcm.inet.it

Hail Mary!

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue"
Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano (1931).
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

Hail Mary!

Sembah Bekti

Sembah bekti kawula Dewi Maria kekasihing Allah
Pangeran nunggil ing panjenengan dalem
sami-sami wanita Sang Dewi pinuji piyambak
saha pinuji ugi wohing salira dalem Sri Yesus

Dewi Maria Ibuning Allah kawula tiyang dosa sami nyuwun pangestu dalem
samangke tuwin benjing dumugining pejah
Amin.

Contributed by Agustinus Gunawan Admiranto - E-mail gun_agustinus@excite.com

Apostles' Creed (Kawula pitados)

Kawula pitados ing Allah,
Rama Sang Mahakuwasa,
ingkang nitahaken bumi langit.
Saha ing Gusti Yesus Kristus,
Putra Dalem ontang-anting,
Pangeran kawula.
Ingkang miyos saking Ibu Kenya Maria,
kagarba dening kuwasa Dalem Hyang Roh Suci.
Ingkang nandhang sangsara nalika jamanipun Ponsius Pilatus,
saha kapenthang,
seda sarta kasarekaken.
Tedhak dhateng papan pangentosan,
tigang dintenipun wungu saking seda.
Mekrad dhateng swarga,
pinarak ing satengen Dalem Allah,
Rama Sang Mahakuwasa.
Saking ngriku badhe rawuh ngadili para tiyang gesang utawi pejah.
Kawula pitados ing Hyang Roh Suci.
Pasamuwan Katulik ingkang suci,
lan panunggiling para Suci.
Pangapuntening dosa.
Tangining badan.
Saha gesang langgeng.
Amin.

Contributed by Bernadetta Dwi Retno Aryanti - E-mail dwiretno@usa.com

Gloria Patri (Mugi linuhurna)

Mugi linuhurna Hyang Rama, saha Hyang Putra, tuwin Hyang Roh Suci.
Kados ing mulabuka, sapunika, sarta ing salami-laminipun.

Contributed by Bernadetta Dwi Retno Aryanti - E-mail dwiretno@usa.com

Sign of the Cross (Tandha pamenthangan)

Konjuk ing Asma Dalem Hyang Rama,
saha Hyang Putra, tuwin Hyang Roh Suci.

Contributed by Bernadetta Dwi Retno Aryanti - E-mail dwiretno@usa.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.