Flag of Zambia Flag of DRCongo

KAONDE ( Chikaonde, Chikahonde, Kawonde, Luba Kaonde )

A language spoken by 248,000 people, northwest of Mumbwe in Northwestern and Central provinces in Zambia and by 36,000 people in the eastern part of Kolwezi Territory, Katanga Province, Democratic Republic of Congo.
Linguistic Lineage for Kaonde
Zambia - Democratic Republic of the Congo

"Mafunjisho afuma mu buke wa MATEO" ("A Bible Study On Matthew")

Tata wetu wa mwiulu,
Jizhina jenu jizhile.
Bufumu bwenu bufike.
Kyaswa muchima wenu kyubiwe pano panshi,
byonka byo kyubiwa mwiulu.
Mwitupeko kajo ketu ka lelo.
Ne kwitulekelako mambo etu,
byonka byo twibalekela betulenga mambo.
Kabiji kechi mwitutwale mu lweseko ne,
mwitupokolole kwi yewa mubi.

Source: "Mafunjisho afuma mu buke wa MATEO" ("A Bible Study On Matthew") published by World Missionary Press, New Paris, Indiana, USA.
Contributed by Aleksandr Ermanov - E-mail ermanov@donpac.ru

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.