Flag of DRCongo

KILUBA ( LUBA-SHABA, Luba-Katanga )

Spoken by 1,505,000 people in Haut-Lomami District, Katanga Province, Democratic Republic of the Congo.
Linguistic Lineage for Luba-Katanga
Democratic Republic of the Congo

Nanshi mwikale kulombela'nka namino'mba:

Abe Tata wetu wa mu"lu,
dijina dyobe dijile kijila.
Bulopwe bobe bufike.
Muswidile mutyima obe mu"lu ne panopantanda pene i monka.
Be"kale kwitupapo bidibwa byetu bya mafuku onso,
mo bukila, mo bukila.
Kadi betulekele byama"pu byetu,
monka mo tulekela netu ma"pu a betwapwile.
Ino kadi kebaketutwala mu kutompibwa, ehe, nanshi
betunyongolole kudi yewa mubi,
ke-buntu bulopwe i bobe, ne bukomo,
ne ntumbo kumo, nyeke ne nyeke-ke,
Amena.

Note: (") following a letter means that there is a macron over that letter.

Source: "MUKANDA UKOLA WA MWINE LEZA. Kipwanino Kya Kala Ne Kipwanino Kipya."
La Sainte Bible en Kiluba.
The Holy Bible in Kiluba (1980)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Another version

Talai, mufwanyinwe kulomba namino amba:

A Tata wetu wa mulu,
Buujila bwa dijina dyobe buyukwe,
Bulopwe bobe bufike.
Kiswamutyima kyobe kilongeke pano panshi enka mo kikadile mulu.
Witupe ku difuku ku difuku bidibwa bifwanyinwe.
Witulekele bibi byo twalongele monka
mo tulekelanga boba betulongele bibi.
Kokitulekai'mba tutompibwe, ino witunyongolole kudi Umbi.
Mwanda bulopwe bonso i bobe ne bukomo ne ntumbo mine,
nyeke ne nyeke.
Amena.

Source: "BUKWASHI BUTAMBE MULU" ("Help from above")
published by World Missionary Press, New Paris, Indiana, USA.
Contributed by Aleksandr Ermanov - E-mail ermanov@donpac.ru

Hail Mary!

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue"
Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano (1931).
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.