Flag of Zambia

LENJE ( Chilenje, Lenji, Lengi, Cirenje, Mukuni, Chinamukuni, Ciina )

Spoken by 171,000 people in Central Province, Zambia.
Linguistic Lineage for Lenje
Zambia

Beeshi wesu

Beeshi wesu no muli kwiculu,
alilumbwe liina lyanu,
abushike bwaami bwanu,
shintu nshe musuni shicitwe paanshi,
mbo shicitwa a kwiculu.
Amutupe sunu nshima yesu ya nshiku shoonse.
Mutulekelele milandu yesu,
bweenka mbo tulekelela batubishisha,
mutatunjishi mu kweleshekwa sombi
mutufuune mu shintu shibibi.
Amen.

Source: "Mipailo a Nyimbo" - a Lenje prayer book reprinted by Teresianum Press, Lusaka in 1981.
Contributed by Catherine Mungoma, PhD, Fringilla, Zambia - E-mail smip@zamnet.zm

Apostles' Creed

Ndasumina Lesa Beeshi

Ndasumina Lesa Beeshi bashinkusu shoonse,
bakalenga kwiculu a paanshi.
Ndasumina Yesu Kristu
Mwaana wa Lesa womwi enka,
Mwaami wesu;
wakamitwa kuli Muuya Musanto,
wakashalikwa kuli Virgo Maria,
wakapenshekwa kuli Ponsho Pilato,
wakapopwa pa lusanda,
wakafwa, wakabikwa mu cuumbwe,
wakaya mu Limbo,
pa bushiku bwatatu wakabuka mu bafu,
wakatanta kwiculu,
ulishite palulyo lwa Lesa Beeshi bashinkusu shoonse,
ulaakuboola panshi alimwi kwisa mu koombolosha boomi a bafu.
Ndasumina Muuya Musanto,
a Lusangano lusanto lukatoliko,
kucafwana kwa basanto,
kulekelelwa kwa milandu,
kubuka kwa mubili,
a buumi bwa muyaaya.
Amen.

Source: "Mipailo a Nyimbo" - a Lenje prayer book reprinted by Teresianum Press, Lusaka in 1981.
Contributed by Catherine Mungoma, PhD, Fringilla, Zambia - E-mail smip@zamnet.zm

Hail Mary!

Mwabonwa Maria

Mwabonwa Maria no muswite luse,
Mwaami nkwali kuli ndimwe,
balimusuni pakati ka banakashi,
balimusuni a lakwe Mwaana wa mu lifumo lyanu, Yesu.

Maria o musanto, no Banyina Lesa,
amutusengele so twabica,
sunu a bushiku mbweshi tukafwe.
Amen.

Source: "Mipailo a Nyimbo" - a Lenje prayer book reprinted by Teresianum Press, Lusaka in 1981.
Contributed by Catherine Mungoma, PhD, Fringilla, Zambia - E-mail smip@zamnet.zm

Hail Mary!

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue"
Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano (1931).
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.