Flag of Luxembourg

LËTZEBURGESCH ( Luxembourgeois, Luxembourgish, Letzburgisch, Moselle Franconian )

Spoken by 300,000 people in Luxembourg.
Linguistic Lineage for Luxembourgeois
Luxembourg

Luxembourg tile

Large image (188KB)

Another version

Gebied vun eiser Hr

Eise Papp am Himmel,
din Numm sief gehellgt.
Di Rich soll kommen,
di Wll soll geschien
wi am Himmel sou op der erd.
Gf is haut eist deeglecht Brout,
verzei is eis Schold,
wi mir och dene verzeien,
di an eiser Schold sin.
Fier is nt an d'Versuchung,
m maach is fri vum Bisen.
Amen.

Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

Another version

Eise Papp am Himmel
helleg sief din Numm.
Di Rich soll kommen.
Di Wll soll geschien op der erd
ewi am Himmel.
Gff is haut eist deeglecht Brout,
verzei is eis Schold,
wi mr och dene verzeien,
di an eiser Schold sin.
Fier is nt an d'Versuchung,
m maach is fri vum Bisen...
well dir gehiert d'Reich an d'Kraaft
an d'Herrlechkeet an Eiwegkeet.
Amen.

Source: Emil Smidak: "Pater Noster - Vater Unser - Our Father - Notre Pre - Padre Nostro", Luzern, Switzerland (1982)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Hail Mary!

Free dech, Maria,
ganz an der Gnod,
den Här as mat dir,
du bas geseent ënnert de Fraen
a geseent as Jesus, d'Kand dat's de dréis.

Helleg Maria, Gottesmamm,
beit fir äis Sënner,
elo an an der Stonn vun eisem Doud.
Amen.

Contributed by Jim Wanderscheid - E-mail jwander@vo.lu

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.