Flag of Kenya

LUYIA ( Luluyia, Luhia, Kisa, Marama, Kabras, Wanga, Tsotso )

Spoken by 3,420,000 people in Lake Victoria area, Western Province, Kenya. Also spoken in Uganda.
Linguistic Lineage for Luyia
Kenya

Seefwe ouli mwikulu,
Eliiralio liribwe,
Obwamibwo bwitse,
Ebia wenya bikholerwe mushialo
Ngalwa bikholerwa mwikulu.
Okhuhe lero ebiokhulia bialero,
Ngalwa khubaleshera abakhwoononera;
Okhakhuhira mukhurechekhwa
Nokhuhonie mububi.
Amina.

Contributed by Tom Onditi - E-mail t_onditi@yahoo.com

Another version

Papa Wefwe Oli Mwikulu
Lisina Lyoo Liriibwe,
Bubwami Bwoo Bwiche,
Lilienya Lyoo Likholekhe Musialo nga Mwikulu.
Okhue biakhulia biefwe bie enyanga ya luno,
Okhubeele bibi biefwe nga ne khubeela abo bakhukosele,
Okhakhura mumarechwekhwa tawe, Okhuonie mumabii.
Amina.

Contributed by Kizito - E-mail yesu25@yahoo.com

Another version

Lord's Prayer

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.