Flag of NorthTerritory Flag of Australia

MANGARAI ( MANGARAYI, Mungerry, Manggarai, Mungarai )

Spoken by 50 people around Mataranka and Elsey stations, Northern Territory, Australia.
Linguistic Lineage for Mangarayi
Language map for Northern Australia
Australia

Yo Ema Dami

Yo Ema dami ata ka'éng éta Surga, nggelukkoé lata Ngasang Dité, Mori*
Cai koé perénta Dité Mori, * Jarikoe ngoéng  Dité Mori, 
oné lino ného éta Surga. 
Mosé dami leso-leso* téingkoé ami leso ho'o, agu ampongkoés ndékok dami, neho 
ami ampong ata pandé sala agu ami.
Agu néka dadé ami nggéré oné damang, maik tadangkoés sanggéd da'at. Amen. 
Source: "Déré Serani" (Le chant chrétien)
Contributed by Father RP Inosensius Sutam and Mr. Michel Malherbe, chief editor of "Parlons..." collection at Harmattan publishing house, Paris, France. - E-mail clubkievmm@aol.com

Hail Mary!

Tabé-o Maria, Tabé-o Maria, ata penong le widang nggeluk;* Mori Kraéng agu Ité. Ité kali céwé don berkak oné oné wai, * agu berkak de Mori Yesus wua tuka Dité. Maria Nggeluk, Endé de Mori Keraéng, tegikkoé latang te ami ata ndékok, teho'on agu du ami turung matagm. Amén.

Source: "Déré Serani" (Le chant chrétien)
Contributed by Father RP Inosensius Sutam and Mr. Michel Malherbe, chief editor of "Parlons..." collection at Harmattan publishing house, Paris, France. - E-mail clubkievmm@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.