The Philippines

ATA MANOBO ( Atao Manobo, Ata of Davao, Langilan )

Spoken by 27,000 people in northwestern Davao, Mindanao, Philippines.
Linguistic Lineage for Manobo, Ata
The Philippines

9. Soini ka kagi now ko og-ampu kow.

‘Amoy noy dio to langit,
Ka ig-ampu noy koykow ian
to ogtahuron ka ngaran nu.
10. Ogkoiniatan noy to
magaan ogkatuman ka
Pogsugu nu kai to soin no kalibutan.
Ogkatuman ka koykow no
pogboot kai to soin no
tano no unawa to songo
natuman dio to Langit.
11. Bogayi koy to koonon noy
kuntoon to soini no allow.
12. Pasaylua koy to mgo salo
noy, unawa to ogpasayluon noy
ka mgo salo to mgo duma noy kanami.
13. Igpamariu koy nikoykow to maroot
no pogdoromdom oyow kono koy
ogpokohimu to maroot.
Woy igpamariu koy nikoykow ki Satanas
no igbuyag to mgo busow.’”
[Duon ka koykow no kabogbogan woy koykow
ka Labow no Igbuyag no ogtahuron ka lagboy
taman to taman.]

Source: Kasulatan To Magboboot - The New Testament in Ata Manobo
as spoken in Davao del Norte [Minonobo to Davao del Norte] (2000)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Another version
'Amoy noy no diò to Langit,
ogparakolon noy ka ngaran nu no maroyow.
Ogko-iniatan noy ko maga-an ogkatuman
ka pogsugù nu kai to so-ini no kalibutan.
Tibò no allow, bogayi koy to ko-onon noy no
ogko-ilangon noy.
Po-igu-a koy ka mgo otow no
makasasalò su songo ogpo-igu-on noy ka otow,
agad hontow no nakasalò kanami.
Buligi koy oyow konò koy ogka-alap to agad
nokoy no maro-ot no batasan.'

Source: "Lukas"
Gospel of Luke in Ata Manobo (1980)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.