The Philippines

MANSAKA ( Mandaya Mansaka )

Spoken by 58,000 people in Eastern Davao and Davao Oriental Provinces, Mindanao, Philippines. The Mansaka tribe is a sub-group of Mandaya and they are chiefly found in Compostela Valley, the southeastern area of Mindanao (south of Philippines).
Linguistic Lineage for Mansaka
The Philippines

Aw magampo kamo, maynini yang paglaongan mayo:

'Ama nami na aglangit,
gosto nami na abay kaw taodon nang kariko nang otaw,
labaw pa sang kariko.
Gosto nami na madatung da yang allaw na ikaw yang magaari da kanami.
Gosto nami na amatoman da nami yang kanmo pagbuut kanami asining donya,
mayn aglangit na yabay pangagdan yang kanmo pagbuut.
Atagi kami nang kanami pagkaan alawallaw.
Pasaylowa kami sang kanami manga sara maynang kanami pagpasaylo sang yakasara kanami.
Paawata kami sang pagsoray ni Satanas,
tabangi kami antak di kami daugun naan.'

Source: "YANG BAGO na TOGON KANATU"
The New Testament in Mansaka (1975)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

A literal translation

Pater Noster

 Ama nami

Qui es in caelis

 na iyan dig pagawanan

Sanctificetur nomen tuum

 apasayaun yang Kanmo aran

Adveniat regnum tuum

 madatung kanami yang kanmo pyag-ariyan

Fiat voluntas tua

 amatoman yang kanmo pagbuut

Sicut in caelo et in terra

 dini sang lopa asta dig pagawanan

Panem nostrum quotidianum

 yang kanunun nami sang allaw-allaw

Da nobis hodie

 atagi kanami adoon na allaw

Et dimitte nobis debita nostra

 aw pasaylowa kami sang kanami mga sara

Sicut et nos dimittimus

 mainang yagapasaylo kami

Debitoribus nostris

 sang yakasara kanami

Et ne nos inducas in tentationem

 aw dili mo kami togyanan sang karaat

Sed libera nos a malo. Amen.

 hinonowa libwasa kami sang karaat. Amen.

Contributed by Father Arnold C. Tiplaca (Diocese of Tagum, Philippines) who uses it in liturgy - Email atiplaca@yahoo.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.