Flag of Burma

MARU ( Matu, Malu, Lawng, Laungwaw, Laungaw, Langsu, Lang, Mulu, Diso, Zi, Lhao Vo )

Spoken by 100,000 people in Kachin State, northern Myanmar. Also spoken in China.
Linguistic Lineage for Maru
Burma

9. Airu. mung: nao=nhaung" akyu" mho' gelao"- ceru: mho' ge,-
Mug: gaung dao mae" ngo=nhaung" Pho" we"-
Ni" gyang" lho" ra" mang A re phug' myao: vageshao:-
10. Ni" mung" dan: joe" lo vashao:- Mug: gaung dao mae ni"
nhag' dag: ru we' dakhyo: myid
gaung: dao mae re: dag: lo vashao wo"-
11. Ngo=nhaung" qo: ra" zo: ve ana" ba ngo=nhaung" re byid: la,-
12. Ngo=nhaung" re shad' ra" mo; qobo re ngo=nhaung" khyad' byid' ru we'
dakhyo: ngo=nhaung" qobo re re: khyad' byid: la,-
13. Ju" phyo' ra" khyo ngo=nhaung" re maye: nhao lo: makhyang: yaug: lo,
mae" ngo=nhaung" re khyad' yu la, wo"-

Source: Lhao Vo Bible
Contributed by Wolfgang Kuhl E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.