The Philippines

MASBATENYO ( Minasbate, Masbateño )

Spoken by 350,000 people in three islands of Masbate Province, Philippines.
Linguistic Lineage for Masbatenyo
The Philippines

9. Pareho sani an iyo pagpangadyi,

‘Ama namon sa langit,
pagalangan an banal mo na ngaran,
10. Mag-abot lugod an pagahadi mo sa duta.
Matuman man an pagbuot mo didi sugad man sa langit.
11. Hatagi man kami yana san amon kinahanglan na pagkaon.
12. Patawada kami san amon mga sala pareho san pagpatawad
namon san mga nagkasala sa amon.
13. Ayaw man kami pagtuguti na masugtan kundi ilikay kami
sa karautan kay ikaw an pinakalabaw na hadi na may poder
kag glorya hasta na lang.’

Source: “An Maayo Na Barita Hali Sa Dios”
The New Testament in Masbatenyo (1993)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.