Flag of Papua

MEKEO ( Mekeo-Kovia )

Spoken by 19,000 people in Central and Gulf provinces, Papua New Guinea.
Papua New Guinea Language Map 16
Classification for Mekeo
OLAC resources in and about Mekeo
Papua New Guinea

9 "Ega puo oi iina fomegamega oma:

'Amamai ufai loague aumu,
Akamu galolofa aoma.
10 Ke emu agofa'a gamai.
Oi emu logoai kapa'ina anina loani ufai kekapa auga i'opoga mo aagoai isafa gaikapa.
11 Aufa kina fo'amaga pau mopenimai.
12 Ke lai papiau e'i apala a'agegeaini'i koa i'opoga,
Oi isafa lai emai apala mo'agegeaini'i.
13 Ke mopapeaimai i'opo apala'i alo'iai falakoko,
ke tiapolo apala auga eegai mopapealaimai.
Gome isapu ma'oai, eaea akaiki'a ma'oai, ke agofa'a ma'oai oi apumu aoniamo.
Amen.'"

Source: "Mauni Mamaga Iifaga" - The New Testament in Mekeo, Bible Society of Papua New Guinea 1998
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

Hail Mary!

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue"
Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano (1931).
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.