Flag of North Dakota Flag of Manitoba

MICHIF ( French Cree, Mitchif, Metis )

A language spoken by 390 people in Turtle Mountain Reservation, North Dakota, USA. Also spoken by 600 people in scattered locations in Canada, mostly in the province of Manitoba.
Linguistic Lineage for Michif
U.S.A. - Canada

Ton Periinaann - Our Father

Ton Periinaann, daan li syel kayaayenn
kiichitwaawann ton noo.
Kiya kaaniikaanishtamann peytoteiie
kaandaweetamann taatochiikatew
ota daan la ter taapishkoch daan li syel.
Miinaann anoch mon paeniinaann
poneeiiminaann kamachitotamaak,
niishtanaann nkaponeemaanaanik
anike kaakiimaiitotaakoyaakuk
kayakochii'inaann, maaka
pashpii'inaann aayik oche
maachiishiiweepishiwinn.
Kaaniikaaniishtamawiiaak,
kishokishiiwinn, kaakichiteemiiak
kiya aniie, anoch ekwa takiine. Answichil.

Our Father in Heaven, your name
is holy. May your kingdom come,
and your will be done on earth as
it is in heaven.
Give us today the food that we need
and forgive us for our sins,
just as we forgive those who sin
against us.
Give us strength to resist temptation,
and keep us from all evil. Amen.

Source: Li Livr Oche Michif Ayamiiawina - The Book of Michif Prayers (2003), published by Camperville Michif Cree Ritual Language Project
Contributed by Brother John Charles - E-mail jc3schmi@gmail.com

Ave Maria!

Kigichiiteiimitiinaann Marii - Hail Mary!

Kigichiiteiimitiinaann Marii,
ekichiiteiimit, Li Bonjeu wiya
avik twa. Ekichiitakishoyenn
kiya ki tuu lii fam, ekwa
kiichitwaawaanaa mawishwaanaa
kapimotaatayenn kataak Jeyzus.
Kiichitwaawann Marii, Mer di
Bonjeu, ayamiieshtemoinaann
sheemaak ekwa atinapoyaako. Answichil.

Hail Mary, full of grace, the
Lord is with you. Blessed are
you among women, and
blessed is the fruit of your womb
Jesus. Holy Mary, Mother of God,
pray for us sinners, now, and at
the hour of our death. Amen.

Source: Li Livr Oche Michif Ayamiiawina - The Book of Michif Prayers (2003), published by Camperville Michif Cree Ritual Language Project
Contributed by Brother John Charles - E-mail jc3schmi@gmail.com

Sign of the Cross

Ayamiieewaashtigonigee - Sign of the Cross

Eezhinikaasho kii Papaiinaann,
ekwa li Garsoo,
ekwa Kichiiteetagoshew
Kiniigiigwaann.
Answichil.

In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.

Source: Li Livr Oche Michif Ayamiiawina - The Book of Michif Prayers (2003), published by Camperville Michif Cree Ritual Language Project
Contributed by Brother John Charles - E-mail jc3schmi@gmail.com

Glory Be!

Kichiiteiim Li Bonjeu - Glory Be

Kichiiteiim kii Papaiinaann,
ekwa li Garsoo,
ekwa Ekichitwaawak Kiniigiigwann.
Taapishkoch kaamaachipaii'ik,
ekwa sheemaak, ekwa taapitaw ~
la ter ekaa chiponipaayik. Answichil.

Glory be to the Father, and to
the Son, and to the Holy Spirit, as
it was in the beginning, is now,
and forever shall be ~ world
without end. Amen.

Source: Li Livr Oche Michif Ayamiiawina - The Book of Michif Prayers (2003), published by Camperville Michif Cree Ritual Language Project
Contributed by Brother John Charles - E-mail jc3schmi@gmail.com

The Apostles' Creed

Wiicheewagaanaa Tapeetamwag - The Apostles' Creed

Ndaapweetenn li Bonjeu,
li Papa kashokatishidmawachi,
kaakiw kaozhitaat li syel ekwa la ter.
Ndaapweetenn li Jeyzus
kaagiikichiitotaat peyug ego son
Garsoo, kaaniigaaniishtamagoyak,
kiioshiiew oche
okichitawishokishiiwinn avik
Ekichitwaawak Kiniigiigwann,
ekwa eniitawigit oche la Saent Vyaarzh.
Pontyas Paylat naashpich kiigwatagiiew
li Bonjeuwa, kiishagaweywag
denn krwe, kiinipo, ekwa kiinachigaasho.
Kiishidsha’hwawandagaanipochig,
daan la trwazyem zhurnee kiipasheygo miina.
Daan li syel kiitotew,
ekwa kiiapiigaasho andaa
tapishkoch Papa. Miina tapeetotew
chipeewiieshowaadat kapimaatishii’id
ekwa kaanipoyit.
Ndaapweetenn Ekichitwaawak
Kiniigiigwann, kaakichitwaawak ligliiz,
kakiio kapimichawaachig li Bonjeu
awaa daan li syel ekwa daan la ter kakiio
li Bonjeu sa famii, chiponey chigaateg
kamachiitochigaateg, li kor chiiapachipaat
ekwa chipimaatishik tapitaw. Answichil.

I believe in God, the Father almighty,
Creator of heaven and earth.
And I believe in Jesus Christ, his only Son,
Our Lord, who was conceived by
the power of the Holy Spirit, and
born of the Virgin Mary.
He suffered under Pontius Pilate
was crucified, died, and was buried.
He descended to the dead, and on
the third day he rose again.  He
ascended into heaven, and is seated
at the right hand of the Father.  He
will come again in glory to judge
the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit, the holy
catholic Church, the communion of
saints, the forgiveness of sins, the
resurrection of the body, and life
everlasting. Amen.

Source: Li Livr Oche Michif Ayamiiawina - The Book of Michif Prayers (2003), published by Camperville Michif Cree Ritual Language Project
Contributed by Brother John Charles - E-mail jc3schmi@gmail.com

The Holy Rosary

Li Shaplee - The Holy Rosary

Miiawaatann Maamashkaach – The Joyful Mysteries

i.  Li taanzh Gabriiel kiipeewiitamawew
 la Saent Vyaarzh aen pichii Jeyzu
 eeweyaawat. - Annunciation.

ii.  La Saent Vyaarzh kiigiiogawew
sa kouzinn Iilizabeth. - Visitation.

iii.  Li pichii Jeyzu nataawagew.
- Birth of Jesus.

iv.  Li pichii Jeyzu kiitotaiigaasho
kaakichitowak la Meyzon.
- Presentation of Jesus in the Temple.

v.  Kiimishkaagaasho li pichii Jeyzu
kaakichotawak la Meyzon egote Zherusalem.
- Discovery of Jesus at the temple in Jerusalem.

Maamatawinaagwanaa Kaawashashkoteiige - The Luminous Mysteries

i.  Jeyzus kiishigayatagasho
daan la rivyer de Zhordan.
- Jesus is baptized in the river Jordan.

ii.  Aen nas ashtew en Kana.
- The wedding at Cana.

iii.  Jeyzus itwew kakichitowishid
pe ayaw. - The proclamation of the Kingdom of God.

iv.  Jeyzus wapataiiwew
ogichitoishiiwinn eywaashkoshod
kiioshta’ayik wiya daan li montaynn
de Teybor. - Transfiguration of Jesus on Mt. Tabor.

v.  Eshkwach Jeyzus supii
kaamiichishochig avik wiichewagana kiigiimiieegonaannwiyawaann ekwa son saan,
chiiwiichewayak tapitaw.
- The institution of the Eucharist
at the Last Supper.  Jesus
gives us his body and blood so
that we can choose to receive
eternal life.

Mitaateetaagwann Maamashkaach - Sorrowful Mysteries

i.  Jeyzus kwatageetaw daan
- The agony in the garden.

ii.  Jeyzus kiinochiigaasho
 aen fwet kiiabachitaawag
ekwa lii ploon egiigamoge.
- Jesus is tied to a pillar and
beaten with a whip made
with pieces of lead.

iii.  Jeyzus kiiachigaatew aen
koronn ochi shnelii.
- Jesus is crowned with thorns.

iv.  Jeyzus kiipimiiwateegaasho la krwe.
- Jesus carries the cross.

v.  Jeyzus kiishagaaweywag daan
la krwe ochichig ekwa ochitak. - Jesus is crucified.

Maatawpayinn daan li Syel - Glorious Mysteries

i.  Apichiipaw Jeyzus niponik oche.
- The Resurrection.

ii.  Jeyzus daan li syel itotew.
- Jesus ascends into heaven.

iii.  Ekichitwawishid peiitotew.
- The descent of the Holy Spirit.

iv.  La Saent Vyaarzh shipwetaiigasho
daan li syel. - The Assumption of the Blessed Virgin.

v.  La Saent Vyaarzh oshigasho
la Renn daan li syel. - The Blessed Virgin is crowned Queen of Heaven.

Source: Li Livr Oche Michif Ayamiiawina - The Book of Michif Prayers (2003), published by Camperville Michif Cree Ritual Language Project
Contributed by Brother John Charles - E-mail jc3schmi@gmail.com

Salve Regina!

Kiigichiiteiimitiinaann Kaagichitwaaoshyenn La Renn - Hail Holy Queen!

Kiigichiiteiimitiinaann
Kaagichitwaaoshiienn La Renn,
Mama oche gaashaagii'iiwet.
Kichiiteiitaa mbimaatishiwiniinaann,
kaashiiwishiiaak, ekwa
kaapagosheiitamaak.
Nimaatonaann mon Saent Vyaarzh
anaann oche kaaweepinigaashoyak
liiz enfen oche Iiv.
Ota daan la valii maatowinn, ekwa
kaagaashkeiitamik,
kiigagweechiimikawinn
chiiwiichii'iiaak.
Ayamiiesh tamaawiinaann
wiijii'iinaann chimishkawayaak
ton garsoo Jeyzus. Answichil.

Hail Holy Queen, Mother of Mercy,
Hail our life, our sweetness, and
our hope.  To you we turn, poor,
banished children of Eve.  To you
we send our sighs, mourning and
weeping in this valley of tears.
Pray for us most gracious advocate,
and help us to know your son Jesus. Amen.

Source: Li Livr Oche Michif Ayamiiawina - The Book of Michif Prayers (2003), published by Camperville Michif Cree Ritual Language Project
Contributed by Brother John Charles - E-mail jc3schmi@gmail.com

Jesus Prayer

Jeyzus Mon Bonjeuiinaann - Jesus Prayer

Jeyzus Mon Bonjeuiinaann
li Garsoo kapimaatishid oche
ton Bonjeuiinaann,
kitimaageeminaann
kaamachigeekwyuiaak,
kiyanaann oche kapashpii'iiwet. Answichil.

Lord Jesus Christ, Son of the
living God, have mercy on us
sinners, our Saviour. Amen.

Source: Li Livr Oche Michif Ayamiiawina - The Book of Michif Prayers (2003), published by Camperville Michif Cree Ritual Language Project
Contributed by Brother John Charles - E-mail jc3schmi@gmail.com

Oh, My Jesus!

O Mon Jeyzus - Oh My Jesus

O Mon Jeyzus, poneeminaann
kaamachitotamaak, pashpii'inaann
daan li feu oche daan lenfer.
Niigaaniishta kaakiio niniigiiawaanaanig ekwa anige nawach kandaweiitakig
chiikitimaagee maachig. Answichil.

Oh my Jesus, forgive us our sins
and save us from the fires of hell.
Lead all souls to heaven, especially
those most in need of your mercy. Amen.

Source: Li Livr Oche Michif Ayamiiawina - The Book of Michif Prayers (2003), published by Camperville Michif Cree Ritual Language Project
Contributed by Brother John Charles - E-mail jc3schmi@gmail.com

Prayer to the Holy Spirit

Ayamiiaawinn oche Ekichitwaawak - Prayer to the Holy Spirit

Kaaniiganiishtamaawiiak daan li
syel, ana kaochicanawapamigoyaak,
oniigii'igwaanaa kaataapweeit
mishiiweeayaw ekwa kakiio
kegwey kaiitagwak, anda
kaochikichitotagawiiak, ekwa
pimaatishiiwinn kaamii'igoyak;
Pepiitigwee daan mon choer,
kishiipegininaann
chiigaashiiaapawitayenn eegok
kaapemachitotamak,
pimaachitaa nii'iigiigwaiinaann
kaakichitowishiienn. Answichil.

Leader in heaven, the One who
comforts us, Spirit of Truth
who is everywhere and is in
all of creation, Source of all
blessings, and giver of Life;
We welcome you into our
hearts, wash us of all our sins,
and save our souls Oh Holy One. Amen.

Source: Li Livr Oche Michif Ayamiiawina - The Book of Michif Prayers (2003), published by Camperville Michif Cree Ritual Language Project
Contributed by Brother John Charles - E-mail jc3schmi@gmail.com

Act of Contrition

Mon Bonjeuiinaann - Act of Contrition

Mon Bonjeu, nimitaatenn iigok
kapimaachitotaamaann
egiiwiishagiteiienitaann.
Ngishkeiitenn chishaagiitaann
kiya pego.
Wiichii'in kakiio kegwey
cheshtayaann, naawach
chimiiuupaayik, eyga awashime
chimaachitotamaann. Answichil.

Oh my God, I am sorry for all
of my sins because I have
hurt you.  I know I should love
you above all.  Help me to put
things right, to do better next
time, and to avoid all things
that might lead me down the
wrong path. Amen.

Source: Li Livr Oche Michif Ayamiiawina - The Book of Michif Prayers (2003), published by Camperville Michif Cree Ritual Language Project
Contributed by Brother John Charles - E-mail jc3schmi@gmail.com

Bedtime Prayer

Ndopimishininn Endonipaayaann - Bedtime Prayer

Ndopimishininn endonipaayaann
ndayamiiaann li Bonjeu
chiigaanaweiitak nigiigiigwaann,
kiishinchinipoyaann
chipwaa chiiwaanishkayaann
ndayamiiaann li Bonjeu
niigiigwaann chotinak. Answichil.

Now I lay me down to sleep,I pray the Lord my
soul to keep, and if I die before I wake I pray
the Lord my soul to take.

Source: Li Livr Oche Michif Ayamiiawina - The Book of Michif Prayers (2003), published by Camperville Michif Cree Ritual Language Project
Contributed by Brother John Charles - E-mail jc3schmi@gmail.com

Guardian Angel Prayer

Li Taanzh di Bonjeu - Guardian Angel Prayer

Li Taanzh di Bonjeu,
kaaganaaweemiienn,
kaapeeshidshaa'hoshk li
Bonjeu chipeeginaaweemiienn.
Tapitaw wiicheewinn
chiwiichiienn ekwa
chiiganaweemiienn. Answichil.

Angel of God, my guardian dear,
through whom God's love
commits me here.  Ever this day
be at my side to light, guard, rule
and guide. Amen.

Source: Li Livr Oche Michif Ayamiiawina - The Book of Michif Prayers (2003), published by Camperville Michif Cree Ritual Language Project
Contributed by Brother John Charles - E-mail jc3schmi@gmail.com

The Beatitudes

Li Taanzh di Bonjeu - The Beatitudes

Kichiitotaagew, Luk 6:20-23 - The Beatitudes, Luke 6: 20-23

Jeyzus kiiganawapimew
wiicheywaagaanaa ekwa iitwew,
"Kiiawaw kagitimaa gishiieg
kiigichitotagawinaawaw; kegway
kayayaann kiitayaann!
"Kiya kaanotekateyenn anoch
kiigichitotagawinaawaw, li Bonjeu
kagamii'ig chitepimiitshoyenn!
"Kiya anoch kaamaatoyenn
kiigiichitotagawinaawaw ekwa
kagapaapinaawaw.
"Kiigiichitotagawinaawaw li mood
kagagwyageymigoyeeguk, eyga
gandaweiimigoyeeguk, anochigo
kaiitigoyeeguk, ekwa eytoweiichig
emachiigegwaiiwiiek, ochi niya!
Miiawaata ekwa niime ayish daan li
syel kaganishtawinaagaawinn egii
miiototamann suur la ter. Oge
A'ishiiniiwag kaamaaitotaagoyeeguk
owaakomaakaniwawa kayaash
peyagwann kaatotawaachig aniige
li mood li Bonjeu opiikishkweywinn
kapimotataachig. Answichil.

Jesus looked at his disciples and said,
"Happy are you poor; the Kingdom
of God is yours!
"Happy are you who are hungry
now; you will be filled!
"Happy are you who weep now;
you will laugh!
"Happy are you when people hate
you,, reject you, insult you, and say
that you are evil, all because of
the Son of Man!  Be glad when
that happens and dance for joy,
because a great reward is kept
for you in heaven.
For their ancestors did the very same
things to the prophets.

Source: Li Livr Oche Michif Ayamiiawina - The Book of Michif Prayers (2003), published by Camperville Michif Cree Ritual Language Project
Contributed by Brother John Charles - E-mail jc3schmi@gmail.com

Saint Augustine

Saen Ogustaen - St. Augustine

Kiigiioshichigaashonaann
chiigishkeemayak li Bonjeu,
ekwa chishaagiiayak. ~ S. Ogustaen.

We are created to know God,
and to love God. ~ St. Augustine.

Source: Li Livr Oche Michif Ayamiiawina - The Book of Michif Prayers (2003), published by Camperville Michif Cree Ritual Language Project
Contributed by Brother John Charles - E-mail jc3schmi@gmail.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.