Flag of Luxembourg Flag of Rheinland-Pfalz Flag of Saarland

MOSELFRÄNKISCH ( LËTZEBURGESCH, Luxembourgeois, Luxembourgish, Letzburgisch, Moselle Franconian )

Spoken by 300,000 people in Luxembourg. Also spoken along the Moselle river, in Rheinland-Pfalz and in the northern Saarland area, Germany.
Linguistic Lineage for Luxembourgeois
Luxembourg - Germany

Su séllt dihr bäden:

Use Vatder ém Hiemel,
deinen Noamen séll heilich gehalen gen,
dej Rejch séll bej us kummen,
deine’ Wéllen séll gedoan gen,
ém Hiemel on hei of der Welt.
Gev us haut dat Brut, dat mir niedich hun.
On trie es us Schold net noa,
Su wie wir och dänen nejst noatroan,
die us epbes schéllich sejn.
On schéck es net doahin, wu’s net bés,
on loass alles, wat bies és, net oan us eroan.

Source: “Eine moselfränkische Bibel” - Josefine Wittenbecher (1992)
Contributed by Wolfgang Kuhl – E-mail WKuhl44238@aol.com"

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.