Flag of Mozambique Flag of Zimbabwe

NDAU ( Chindau, Ndzawu, Njao, Southeast Shona, Sofala )

Spoken by 1,900,000 people in Sofala and Manica Provinces, Mozambique. Also spoken in Zimbabwe.
Linguistic Lineage for Ndau
Mozambique - Zimbabwe

Lord's Prayer
Another version

Ndizvo kumbirai ngeiyi njira:

Baba edu ari mudenga,
ngariremeredzwe zina renyu.
UMambo hwenyu ngahuuye.
Kudaka kwenyu ngakuitwa munyika kudai ngomudenga.
Tipei ngeiri zuva kudya kwedu kunotamika nyamashi.
Tirekererei ndaa dzedu kudai tisu takarekerera avo vane ndaa kwetiri.
Usatipinza mukuedzwa, asi tinunure kuno uwo wakashata.

Source: "RUDETSO RUNOBVA MUDENGA" ("Help from above") published by World Missionary Press, New Paris, Indiana, USA.
Contributed by Aleksandr Ermanov - E-mail ermanov@donpac.ru

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.