Flag of Zimbabwe

NDEBELE ( Tabele, Tebele, Isinde'bele, Sindebele, Northern Ndebele )

Spoken by 1,550,000 people in Matabaleland, around Bulawayo, Zimbabwe. Different from Ndebele of Transvaal, South Africa.
Linguistic Lineage for Ndebele
Zimbabwe

Ngakhoke kalibokhuleka ngokunje lithi:

Baba wethu osezulwini,
kalidunyiswe ibizo lakho,
umbuso wakho kawuze,
intando yakho kayenziwe,
emhlabeni njengasezulwini.
Siphe lamhla ukudla kwethu kwensuku ngensuku.
Usithethelele izono zethu,
njengalokhu lathi sibathethelela abasonayo.
Ungasingenisi ekulingweni,
kodwa usikhulule ebubini.
(Ngoba umbuso ungowakho, lamandla,
lobukhosi, kuze kube nini lanini.
Ameni.)

Source: "IBHAYIBHILI ELINGCWELE".
The Holy Bible in Ndebele (1989). ISBN 0-7974-0268-3
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Another version

Baba wethu osezulwini:
Ibizo lakho alicwengiswe;
umbuso wakho awuze;
intando yakho ayenziwe ephasinapha njengezulwini.
Usiphe namhlanjesi ukudla kwethu esikuhlongako.
Usilibalele imitjhapho yethu esiyenzileko,
njengombana sibalibalela labo abasitjhapheleko thina.
Ungasingenisi ekulingweni,
kodwana siphuluse kokumbi,
ngombana umbuso ungowakho,
namandla nephazimulo ngokungapheliko.
Ameni.

Source: "ITastamende Elitjha" - The New Testament in Ndebele,
published by the Bible Society of South Africa, 1986.
Contributed by Pat Goltz - E-mail pgoltz@nexiliscom.com

Another version

Baba wethu osezulwini,
malihlonitshwe ibizo lakho,
umbuso wakho kawuze,
intando yakho yenziwe emhlabeni njengalokhu isenziwa ezulwini.
Siphe lamuhla ukudla kwethu kwensuku zonke.
Sixolele imilandu yethu,
njengoba lathi sesibaxolele abalemilandu kithi.
Ungasikhokheleli ekulingweni,
kodwa usisindise koMubi.

Source: Ndebele New Testament, published by the International Bible Society.
Contributed by Aleksandr Ermanov - E-mail ermanov@donpac.ru

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.