Flag of Ethiopia Flag of Egypt

OROMO, WEST-CENTRAL ( Galla, Oromooo, Oromiffa, Afan Oromo, "Galla" )

Spoken by 9,000,000 people in Oromo Region, West and Central Ethiopia. Also spoken in Egypt.
Linguistic Lineage for Oromo, West Central
Ethiopia - Egypt

Yaa Abbaa keenyaa

Yaa Abbaa keenyaa!
Waaqa irra kan jiraattu,
maqaan kee haa qulqullaa’u,
mootummaan kee haa dhufu,
jaalalli kee waaqa irratti akkuma ta’e
akkasuma lafa irrattis haa ta’u.
Kan nu ga’u buddeena keenya har’a nuuf kenni,
yakka keenyaa nuuf dhiisi,
nuyis immoo kan nu yakkaniif akkuma dhiifnu.
Qoramatti nu hin galchin,
hamaa nu oolchi malee,
mootummaan kan keeti’o,
humnis galannis
baruma baraan,
Amen.

Contributed by Pastor Gerhard Reuther, Stendal, Germany - E-mail GerhardReuther@web.de

Another version

Lord's Prayer

Source: "Gargaarsa waaqa irraa" - Help from above

Another version

Yaa abbaa keenyaa
Waaqa irra kan jiraattu
Maqaan kee haa qulqullaa’uu
Mootummaan kee haa dhufu
Jaalalli kee waaqarratti akka ta’e
Akkasumas lafa irratti haa ta’u
Kan nu ga’u soora keenya har’aa nuuf kenni
Yakka keenya nu dhiisi
Nus kan yakkaniif akka dhiifnu
Qoromsatti nu hin gashiin
Hamaa nu ooshi malee
Mootummaan kan keeti hoo
Humnis, galatnis bara baraan. Amen!

Contributed by Kibreab Gudeta - Email kgudeta@StPeterslutheran-lanc.org

Hail Mary!

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue"
Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano (1931).
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

Hail Mary!

Nagaa keti Mariam,
barakanni kan si gute;
Waqni si wadjin;
naddenirrá ati ebifamté:
Ig.a garaketi Jesus ebifames.

Ja qeddest Mariam,
Hada Waqa,
nu cubamtuf, ati nuf qaddu,
ammafis jogga dua keñattis.
Amien.

Note: g. = a dot over the letter g

Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.