Flag of S.Africa Flag of Botswana

PEDI ( NORTHERN SOTHO, Sepedi, Sipedi, Transvaal Sotho )

Spoken by 3,700,000 people in south and central Transvaal, South Africa. Also spoken in Botswana.
Linguistic Lineage for Sotho, Northern
South Africa - Botswana

Tatawešo wa magodimong!
Leina la gago a le kgethwe,
mmušo wa gago a o tle.
Thato ya gago a e dirwe mo lefaseng bjalo ka ge e dirwa legodimong.
O re fe lehono bogobe bja rena bjaka mehla,
O re swarele melato ya rena bjale ka ge le rena re Swarela ba ba re phošetšago.
O se re iše molekong, gomme o re phološe bobeng.
Gobane mmušo ke wa gago, le maatla le letago, ka go sa felego.
Amene.

Contributed by Bro. Gerard Cox fc - E-mail novchrsa@iafrica.com

Another version

Tata Rena

Tata rena wa magodimong.
Leina la gago a le kgethwe.
Mmuso wa gago a o tle.
Thato ya gago a e dirwe mo lefaseng,
bjaloka ge e dirwa legodimong.
O re fe lehono bogobe bja rna bja tsatsi le lengwe le le lengwe.
O re swarele diphoso tsa rena bjaloka ge le rena re
swarela ba ba re foseditsego.
O se re ise molekong,
eupsa o re pholose bobeng.
Amen.

Contributed by Tom Onditi - E-mail t_onditi@yahoo.com

Another version

Tatawešo wa magodimong!
Leina la gago a le kgethwe;
mmušo wa gago a o tle;
thato ya gago a e dirwe mono
lefaseng bjalo ka ge e dirwa legodimong;
re fe lehono bogobe bja rena bja ka mehla;
re lebalele melato ya rena bjalo ka ge re lebalela ba ba nago le melato go rena;
o se re iše molekong;
gomme o re phološe bobeng;
gobane mmušo ke wa gago,
le maatla, le tumišo, ka go sa felego.
Amene.

Source: "Bibele - Noord-Sotho" - The Bible in Northern Sotho
published by the Bible Society of South Africa, 1986.
Contributed by Pat Goltz - E-mail pgoltz@nexiliscom.com

Hail Mary!

Dumela Maria,
yo a tletšego garasia;
Morena o na le wena,
O šegofaditšwe gare ga basadi.
Mme o šegogaditšwe seenywa sa popelo ya gago, Jesu.

Maria yo mokgethwa,
Mma Modimo,
o re rapele rena badiradibe,
bjale le ka sebaka sa lehu la rena.
Amen.

Contributed by Bro. Gerard Cox fc - E-mail novchrsa@iafrica.com

Hail Mary!

Dumela, Maria!
O tletse grasia.
Morena o na le
O segafaditswe gare ga basadi.
Gonne go segofa- ditswe seenywa sa mmele wa gago, Jesu.

Maria yo mokgethwa,Mma-Modimo!
O re rapelele rena badira-dibe,
blale le ka nako ya lehu la rena.
Amen.

Contributed by Tom Onditi - E-mail t_onditi@yahoo.com

The Apostles' Creed

Tumelo ya Baapostla

Ke dumela go modimo,Tate,
Ramatlakamoka, Mohlodi
Wa legodimo le lefase.
Le go Jesu kriste,
Morwa wa gagwe,
a nnosi, Morena
Wa rena e a amogetswego ka moya wo mokgethwa,
abelegwa ke Maria, kgarebe.
A tshwenywa ka fase ga pontsius pilatus,
a bapolwa sefapanong, a hwa, a bolokwa lebitleng.
A rotogela legodimong.
Moo a busago le Modimo, Tate, Ramatlakamoka.
Go tlogela fao o tlo tla go ahlola ba ba phelago le ba ba hwilego.
Ke dumela go moya wo mokgethwa,
Kerekeng ye kgethwa ye katolike,
kopano ya ba bakgethwa,
Tshwarelo ya dibe,
Tsogo ya bahu,
le bophelo bjo bo sa felego.
Amen.

Contributed by Tom Onditi - E-mail t_onditi@yahoo.com

The Sign of the Cross

Ka leina la Tatele la morwa le la moya wo mokgethwa.
Amen.

Contributed by Tom Onditi - E-mail t_onditi@yahoo.com

Lord have Mercy!

GO TUMISWE JESU KRISTE KA GO SA FELEGO.
AMEM.

Contributed by Tom Onditi - E-mail t_onditi@yahoo.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.