The Philippines

SAMA, ABAKNON ( Abaknon, Inbaknon, INABAKNON, Capul, Capuleño, Kapul )

Spoken by 21,400 people on Capul Island near San Bernardino Strait, Northwest Samar, Philippines.
Linguistic Lineage for Inabaknon
The Philippines

9. Lugod kon mangadyi’ kam da’ituhu-bi sito:

Tatay kami’ nga awinan si langit,
pakulawon ato si kinabuhi’ kami’ i kasagradu-na si arun-mo,
10. dalumin kami’ nga kinakulawan i paghadi’-mo ato,
tumanon si kami’ i katuyu’an-mo ato si kalibutan
pariho si pagtuman-mo may si mga sari’i si langit.
11. Buwanin kami’ si karakanon kami’
nga tama’ si ina’anto allaw.
12. Pasayluhon kami’ si mga sala’ kami’,
sigon si pagpasaylo kami’ may
si dimu’an makasala’ si kami’,
13. ngan patuttuton kami’ nga ga’i kami’
agsala’ kon nagtintar kami’,
ngan patalahon kami’ si aniya’ mara’at katuyu’an-na.

Source: "I Baha’o Kasuratan "
The New Testament in Sama Abaknon (Inabaknon) of Capul, Northern Samar (1996)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.