Flag of Scotland

GÀIDHLIG ( Gaelic, Scottish )

Spoken by 59,000 people in Scotland, United Kingdom.
Linguistic Lineage for Gaelic, Scottish
Map of Scotland - United Kingdom

Scottish tile

Medium size image (135KB) - Large image (193KB)

A 1972 version

Lord's Prayer

Source: "A Panorama of Indo-European Languages" by W.B. Lockwood, M.A., D. Litt., London, 1972
Contributed by Harold Lush - E-mail rom@netnitco.net

Another version - 1905

Lord's Prayer

Source: "The LORD'S PRAYER in Five Hundred Languages comprising the leading languages and their principal dialects throughout the world with the places where spoken - with a preface by Reinhold Rost, C.I.E, LL.D., PH.D.", Gilbert & Rivington Limited, London, 1905.

Another version - 1884

Lord's Prayer

Source: "The Lord's Prayer in the Principal Languages, Dialects and Versions of the World, printed in Type and Vernaculars of the Different Nations, compiled and published by G.F. Bergholtz", Chicago, Illinois, 1884.

Another version - 1883

Lord's Prayer

Source: "THE LORD'S PRAYER In Many Tongues, containing all the principal languages spoken in Europe, Asia, Africa and America.", Henry Blacklock &Co., London, 1883.

Another version - 1870

Lord's Prayer

Source: "ORATIO DOMINICA in CCL (250) linguas versa et CLXXX (180) characterum formis vel nostratibus vel peregrinis expressa, curante Petro Marietti, equite typographo pontificio, socio administro typographei S. Consilii De Propaganda Fide" Romae, anno M.DCCC.LXX (1870).

Another version - 1869

Lord's Prayer

Source: "Our Lord's prayer in one hundred different languages" by S. Apostolides, London, 1869.

Another version

Ar n-Athair a ta air namh,
gu naomhaichear t'ainm.
Thigeadh do roghachd.
Deanar do thoil, mar air namh,
gu'm bu h-amhluidh sin air thalamh.
Thoir dhuinn o l gu l ar n-aran lathail
agus maith dhuinn ar peacaidhean,
oir tha sinne fin a'maitheadh do gach aon air am bheil fiachan againn,
agus na leig ann am buaireadh sinn,
ach saor sinn o'n olc,
oir is leatsa an roghachd, agus an cumhachd,
agus a'ghlir, gu sorruidh.

Contributed by Jeffrey L. Dyer - E-mail jdyer@lincolnberean.org

Another version

Ar n-athair a tha air nèamh:
gu naomhaichear d'ainm.
Thigeadh do rìoghachd.
Dèantar do thoil air an talamh, mar a nithear air nèamh.
Tabhair dhuinn an ar fiachan,
amhuil mar a mhaitheas sinne d'ar luchd-fiach.
Agus na leig am buaireadh sinn, ach saor sinn o olc.
Oir is leatsa an
rioghachd agus an cumhachd agus a'ghòir gu siorruidh.
Amen.

Hail Mary! - 1936

Hail Mary

Source: "AVE MARIA", Commissariat of the Holy Land, Franciscan Monastery, Washington, DC, 1936.

Hail Mary! - 1931

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue", Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano, 1931.
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

Hail Mary!

Filte dhut a Mhoire,
tha thu lan de na grsan;
Tha an Tighearna maille riut.
Is beannaichte thu am measg nam mn,
agus is beannaichte toradh do bhronn, Iosa.
A Naoimh Mhoire, 'Mhathair Dh,
guidh air ar son ne na peacaich a nis,
agus aig uair ar bis.
Amen.

Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.