Flag of Papua

SUAU

Lingua franca spoken by 7,000 people along part of south coast, Milne Bay Province, southeastern extremity of Papua New Guinea mainland.
Milne Bay Province Language Map - Organised Phonology Data
Linguistic Lineage for Suau
Papua New Guinea

Ina doha au uura, au ene:

Tamamai e galewa eai,
Esam se hetabuei,
Em basileia bena i laoma,
Em nuatu tanoubu eai ta bena se lauwatai
Doha galewa eai laulauna,
Aiai ama wau-ta u leama;
Ema baaea u nuatugabaedi,
Doha hinage ai, tauhebaaeamai edi baaea ai nuatugabaedi;
Ena noho ai hearo tabu u hesagugabaemai,
Na baaea eai mo u hesaguhaimai.
(Basileiana enam, gigiborina enam,
tepo saesaena enam, ana huia, ana tasi,
Amen.)

Source: "RIBA HARIHARIUNA"
The New Testament in Suau (1981)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.