Flag of Indonesia

SUNDA ( Sundanese, Pringan, Priangan )

Spoken by 34,000,000 people on Sunda Islands and the western third of Java Island, Indonesia.
Linguistic Lineage for Sunda
Language map of Indonesia (Java and Bali)
Indonesia


Lord's Prayer
Lord's Prayer

Source: The Holy Bible in Sunda.

The Holy Bible in the Sunda language in PDF format

Contributed by Wolfgang Kuhl E-mail WKuhl44238@aol.com

Another version

Kanjeng Rama

Kanjeng Rama nu jumeneng di sawarga
Mugi dimulyakeun panjenengan Gusti
Mugi sumping karajaan Gusti
Mugi kalaksanakeun pangersa Gusti
Di dunya sapertos di sawarga
Mugi Gusti maparing rejeki ka abdi sadaya dina dinten ieu
Sareng mugi Gusti ngahapunten kalepatan abdi sadaya
Sapertos abdi sadaya oge ngahapunten kanu garaduh kalepatan ka abdi
Sareng mugi Gusti ulah ngalebeutken abdi sadaya kana panggoda
Nanging mugi Gusti ngalepaskeun abdi sadaya tina kaawonan
Amin

Contributed by Agustinus Gunawan Admiranto - E-mail gun_agustinus@excite.com

Another version

Ku sabab eta, sembahyang teh kudu kieu:

Nun Ama nu linggih di sawarga,
Jenengan Ama mugi disucikeun.
Karajaan Ama mugi rawuh,
Pangersa Ama mugi laksana di dunya,
sapertos di sawarga.
Mugi abdi dinten ieu dipasihan rejeki anu picekapeun.
Sareng mugi ngahapunten kalelepatan abdi,
rehing abdi oge parantos ngahapunten ka nu gaduh kalelepatan ka abdi.
Mugi abdi ulah tinemu sareng cocobi,
sawangsulna mugi disalametkeun ti nu jahat.
(Wirehing nya Ama anu kagungan Karajaan,
sareng kakawasaan sarawuh Kamulyaan salalanggengna.
Amin.)

Source: "Perjangjian Anyar" - New Testament in Sundanese, Lembaka Alkitab Indonesia (1981)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Hail Mary!

Sembah baktos

Sembah baktos kawula Maria pinuh kusi kurnia
Pangeran nyarengan anjeun
Diberkahan anjeun di antawis para istri
Sareng diberkahan buah kandungan anjeun Gusti Yesus

Santa Maria ibu Gusti Allah
Abdi sadaya jalmi dosa nyuwunkeun pidoana ayeuna sareng engke dina waktos
abdi sadaya maraot.
Amin.

Contributed by Agustinus Gunawan Admiranto - E-mail gun_agustinus@excite.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.