Flag of Swaziland Flag of S.Africa

SWAZI ( SWATI, SISWATI, Isiswazi, Tekela, Tekeza )

Spoken by 650,000 people in Swaziland and over one million people in South Africa.
Linguistic Lineage for Swati
Swaziland - South Africa

Siswati tile

Large image (108KB)

Another version

Babe wetfu losezulwini,
alingcweliswe libito lakho.
Umbuso wakho awute.
Intsandvo yakho ayentiwe emhlabeni,
njengobe yentiwa ezulwini.
Siphe lamuhla kudla kwetfu njengasemalangeni, onkhe.
Sitsetselele tono tetfu,
njengobe natsi sibatsetselela labasonako.
Ungasingenisi ekulingweni,
kodvwa usisindzise kulokubi.
[Ngobe umbuso wakho, nemandla,
nebukhosi, kuze kube phakadze.
Amen.]

Source: "Libhayibheli - Swati" - The Bible in Swati
published by the Bible Society of South Africa, 1996.
Contributed by Pat Goltz - E-mail pgoltz@nexiliscom.com

Hail Mary!

Hail Mary

Source: "AVE MARIA in 404 lingue"
Ordine Equestro del San Sepolcro di Gerusalemme, Milano (1931).
Contributed by David G. Landsnes, MD - E-mail dgwlmd@superlink.net

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.