The Philippines

TAGALOG, BAYBAYIN / ALIBATA ( Ancient Filipino Script )

Baybayin is the name of the former Filipino writing system. It comes from the word baybáy which means spelling. According to David Diringer, the renowned expert on ancient scripts, the baybayin possibly came directly from the ancient Kavi script of Java, Indonesia. Or, it may have its roots in Kavi but was introduced to the Philippines by way of the ancient script used by the Buginese people of Sulawesi, Indonesia.
Another name for the Baybayin is Alibata. This term was just invented in 1914 by Dean Paul Versoza of the University of Manila. it comes form alif, ba and t a, the first letters in the Arabic dialect of Maguindanao. Versoza did not explain why he chose that particular language; it has absolutely no relationship to the baybayin.
(Courtesy of Paul Morrow)

Linguistic Lineage for Tagalog
The Philippines

Lord's Prayer
Lord's Prayer

ANG AMA NAMIN

Ama namin na sa langit ca ypasamba mo ang ngalan mo,
moui sa amin ang pagcahari mo.
Ypa sonod mo ang loob mo dito sa lupa parang sa langit,
bigyan mo cami ngaion nang amin cacanin, para nang sa araoarao,
at pacaualin mo ang aming casalanan,
ya iang uinaualan bahala namin sa loob
ang casalanan nang nagcasasala sa amin.
Houag mo caming aeun nang di cami matalo nang tocso.
Datapouat yadia mo cami sa dilan masama.
Amen, Jesus.

Source: "Doctrina Christiana", Manila, 1593.
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Another version

Lord's Prayer

Baybayin Text with transcription. The blue letters in the transcription text indicate the consonants that were not written in the original baybayin text. Final consonants of either words or syllables were not written in baybayin but understood and clearly pronounced according to the meaning of the words wherein they were found.
Courtesy of Paul Morrow - E-mail pmorrow@escape.ca - http://www.escape.ca/~pmorrow
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Hail Mary!

Hail Mary

ANG ABA GUINOO MARIA

Aba guinoo Maria matoua cana,
napopono ca nang gracia,
ang panginoon dios, ae, nasayyo.
Bucod cang pinagpala sa babaying lahat.
Pinagpala naman ang y yong anac si Jesus.
Santa Maria yna nang dios,
ypanalangin mo cami macasalanan ngaion
at cun mamatai cami.
Amen Jesus.

Source: "Doctrina Christiana", Manila, 1593.
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Hail Mary!

Hail Mary

Courtesy of Paul Morrow - E-mail pmorrow@escape.ca - http://www.escape.ca/~pmorrow
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Hail, Holy Queen!

Hail, Holy Queen

ANG ABAPO

Aba po sancta Mariang hari yna nang aua,
ycao ang y quinabubuhai namin, at ang pinananaligan
Aba ycao nga ang tinatauag namin pinapa panao na tauo anac ni Eva,
ycao din ang ypinagbubuntun hininga namin nang amin pagtangis
dini sa lupa baian cahapishapis.
Ay aba pintacasi namin, ylingon mo sa amin ang mata mong maauain.
At saca cun matapos yering pagpapanao sa amin.
Ypaquita mo sa amin ang yyong anac si Jesus.
Ay Sancta Maria maauain, maalam, virgen naman totoo, yna nang Dios.
Cami ypanalangin mo, nang mapatoloi sa amin ang panga ngaco ni Jesuchristo.
Amen Jesus.

Source: "Doctrina Christiana", Manila, 1593.
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

The Apostles' Creed

Apostles' Creed

ANG SUMANGPALATAIA

Sumasanggpalataia aco sa dios ama,
maca gagaua sa lahat,
mangagaua nang langit at nang lupa.
Sumasangpalataia aco naman cai Jesuchristo
y ysang anac nand dios panginoon natin lahat.
Nagcatauan tauo siya lalang nang espiritu sancto.
Ypinanganac ni Sancta Maria virgen totoo.
Nasactang otos ni Poncio Pilato.
Ypinaco sa cruz.
Namatai, ybinaon, nanaog sa manga infierno,
nang myacatlong arao nabuhai na nagoli,
naquiat sa langit nalolocloc sa canan nang dios ama,
macagagaua sa lahat. Saca parito hohocom sa nabubuhai,
at sa matai na tauo.
Sumasangpalataia aco naman sa Espiritu sancto.
At mei sancta yglesia catholica at mei casamahan ang manga santos.
At mei y cauauala nang casalanan.
At mabubuhai na magoli ang na nga matai na tauo.
At mei buhai na di mauala magparating saan.
Amen Jesus.

Source: "Doctrina Christiana", Manila, 1593.
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

Baybayin Forms

Baybayin Alibata

Baybayin Script

Doctrina Christiana

"DOCTRINA CHRISTIANA"

The First Book Printed in the Philippines, Manila, 1593
Title in Spanish:
"Doctrina Christiana, en lengua española y tagala, corregida por los Religiosos de las Ordenes. Impresa con licencia, en S. Gabriel, de la Order de S. Domingo. En Manila, 1593".
Luigi Banzi, a bookseller form Bologna, is said to have purchased it from a school teacher of the Romagna region some time late in 1942 or early 1943. It had belonged to a peasant family whose forebears had lived or visited the Philippines in the sixteenth century.
The book was sold to a Paris collector who in turn sold it to William H. Schab of New York in 1946, and was then acquired by Lessing J. Rosenwald, millionaire bibliophile of Philadelphia, who donated it to the Library of Congress in Washington, D.C. the following year.

Bibliography on Babayin:

1. Hector Santos: "The Tagalog Script" (a manual provided along with six different babayin fonts on disk)
2. Hector Santos: "The Living Scripts" (a manual provided along with six different baybayin fonts of Buhid, Hanunoo and Tagbanwa languages on disk).
3. Bayani Mendoza de Leon: "BAYBAYIN - The Ancient Script of the Philippines - A Concise Manual

Useful Links concerning "Baybayin" or "Alibata":

1. Hector Santos: "The Tagalog Script"
www.bibingka.com/dahon/tagalog/tagalog.htm

2. Hector Santos: "Our Living Scripts"
www.bibingka.com/dahon/living/living.htm

3. Hector Santos: "Literacy in Pre-Hispanic Philippines"
www.bibingka.com/dahon/literacy/literacy.htm

4. Hector Santos: "Extinction of a Philippine Script"
www.bibingka.com/dahon/extinct/extinct.htm

5. Paul Morrow: "The Baybayin" (English)
www.escape.ca/~pmorrow/bayeng1.htm www.escape.ca/~pmorrow/bayeng2.htm

6. Paul Morrow: "Ang Baybayin" (Tagalog)
www.escape.ca/~pmorrow/baybay1.htm www.escape.ca/~pmorrow/baybay2.htm

7. Unforgotten - The Baybayin Online Website
www.earthlink.net/~waltski

8. Ang Baybayin - Our Filipino Script
www.eaglescorner.com/baybayin

9. Alibata at Pandesal
alibataatpandesal.com/outbox.html

10. Ang Alibata
ccat.sas.upenn.edu/tagalog/alibata.html

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.