Flag of Indonesia

TERMANU ( Central Rote, Pa’da, Rote, Rote Tengah, Roti, Rotinese )

Spoken by 30,000 people in East Nusa Tenggara Province. Termanu, Keka, Talae, Korbafo, and Bokai domains. Central Rote island, Indonesia.
Indonesia, Nusa Tenggara and Southwestern Maluku Language Map
Classification for Termanu
OLAC resources in and about Termanu
Indonesia

9 Hu ndia de, metema emi hule-haladoi soona mae leo ia,

'Ou, Ami amam manai nusa so'da ka:
O nde Manetualain fo Kisak Ela leo bee na.
Lakaluku-lakatele ma ala fe ha'da-holomata neu O.
10 Ami mane ma nde O, Ela leo bee na,
O paleta nai daebafa ka fo ela ala tao tunga O hihii-nanaum, sama leo nai nusa so'da ka.
11 Fe ami nana'a-nininu mana daik nai faik ia dale na.
12 Fe do'o do ampon neu ami sala-singo mala,
sama leo, ami fe do'o do ampon neu basa hataholi fo mana tao salak neu ami a.
13 Matetea ami namahele ma,
nai faik fo soso'ba-susu'di ka so'ba-su'di ami, tehu mapo'ik ami neme nitu mangalau ka koasa na mai.
Nanahu O nde Manek mana koasa, ma mandela masa'ak, losa dodoo na.
Amin.'

Source: The New Testament in Termanu, Indonesian Bible Society 2004
Contributed by Aleksandr Ermanov, Rostov-na-Donu, Russia - E-mail ermanov@donpac.ru

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.