Flag of Papua

TOARIPI (Motumotu, East Elema)

Spoken by 23,000 East Kerema people in Gulf Province, Papua New Guinea.
Gulf Province Language Map - Organised Phonology Data
Linguistic Lineage for Toaripi
Language maps of Papua New Guinea, Map 15, reference # 709 and Map 16, reference # 709
Papua New Guinea

Lord's Prayer
Lord's Prayer

Source: Jesu Keriso Ve Evanelia. Toaripi Uri. - The Gospels in Toaripi language, London, 1902.

The New Testament in the Toaripi language in PDF format

Contributed by Wolfgang Kuhl E-mail WKuhl44238@aol.com

Another version

(Mataio 6:9a-13):

Soka ulare la loki leita mai mofeare leila:

(1)Elave Oa Kauri voa, ave rare safu lei taivotai meava;
(2)Ave basileia lei foreraia;
(3)Ave haikaeaita mai mearovaeka voa leitia,
Kauri voa ta lofeare;
(4)Sare sare ve larietau iso sare elaro miaraia;
(5)Elave kaiae ve tava la felaukea mutapaia,
(6)ela ta elaro kaiae leitita karu ve tava la felaukea mutapaita lofeare;
(7)Vuteaita mea voa elaro lariovaia,
(8)A-, mealolo voa elaro fareovi lei
(9)Makuri leitia.
Amene.

Contributed to Paul Stacklin - Pstacklin@hotmail.com
By Mrs. Weka Avosa, Tokarara, NCD as well as Lilian Moreare Mirisa, PO Box 1513, Boroko, NCD Papua New Guinea

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.