Flag of Malawi Flag of Zambia

TUMBUKA ( Tumboka, Chitumbuka, Tamboka, Tombucas )

Spoken by 940,000 people in Malawi and by 392,000 people in Zambia.
Linguistic Lineage for Tumbuka
Malawi - Zambia

Nteura para mukuromba, mutenge,

W"adada w"itu imwe muli kuchanya,
zina linu lichindikeke.
Ufumu winu wize,
khumbo linu lichitike
pano pasi nga nkuchanya.
Mutipe lero kurya kwitu kwa zuw"a na zuw"a.
Mutigowokere kwananga kwitu,
nga ndi umo nase tikuw"agowokerera
aw"o w"akutinangira.
Mungatitoreranga mukuyezgeka,
kweni mutitaske kwa muheni.
(Pakuti ufumu ngwinu na nkongono na uchindami, kwa muyirayira.
Ameni.)

Note: (") following a letter means there is a circumflex over that letter.

Source: "MAZGU GHA CHIUTA". Ndilo Pangano la Kale na Pangano la Sono.
The Bible in Tumbuka (1981)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.