Flag of Burma

WA ( VO, K'awa, Kawa. Va, Wa Pwi, Wakut )

Spoken by 558,000 people in Shan State, upper Salween River area and around Kentung City, Myanmar. Also spoken in China.
Linguistic Lineage for Wa
Burma (Myanmar)

Maw hkeu nan pe rawk bwan yu nin,

'Kui-ing e pa ot pehang meung raoma keh ceukau
Mai kwe kra yung kra yi heu-e.
Keh meung Mai hwet heu-e.
Awm naok alo Mai pehang meung raoma,
ka pehang hakteh in kaw keh awm an heu-e.
Taw pa i pa un pa lo e son singai leh-ak.
Mai: plu-at ploi hpimap hpigram e leh-ak,
awm plu-at ploi e pwi pa hpit ka e heu-e.
Mai: paw veh e hwet ka dau kra nyaw kra glaw,
vehang maw kaw nan tao e hkaing kaw pa cao leh-ak.
Graw grawng naw meung hak-teh,
mai: siawp sibrawm, mai: min plakngai,
maw ceh Mai lui-ing ju lui-ing hpan heu-e.
Amen.'

Source: "HPUK LAI SIGANG SI SIYEH PA HKRAO"
The New Testament in Wa (1950)
Contributed by Wolfgang Kuhl - E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright Christus Rex, Inc.