Flag of Papua

WUVULU-AUA ( Aua-Wivulu, Wivulu-Aua )

Spoken by 1,000 people on Aua, Durour, Maty and Wuvulu Islands, in western Manus Province, Papua New Guinea.
Manus Province Language Map - Organised Phonology Data
Linguistic Lineage for Wuvulu-Aua
Papua New Guinea

9. “Si’ei ba ei mau lafulafuaa hamu’ou nei ale’eni feni ba:

“Mena Amaa hai’ou pafea,
fei haramu na honua,

10. fei haparaiamu nei nomai,
ei nunumiamu, hai’ou bigi’ia
yeni malagufu, ana ale’ei
rona’o bigi’ia yena gufu pafea.

11. Fani hanaa hai’ou wagieni
ma laloo minaa ena hepapalo arewaa.

12. Futoaa ei hafelo’aa hai’ou,
ana ale’ei hai’ouna’o futoaa
hafelo’aa ei rona fahafelo a’a hai’ou.

13. Onei’aa duginaa hai’ou a’a ei
manimania, ma’uaa dugitata’ainaa
hai’ou a’a mei hafelo’a.
(Uaa ona pa’i fei haparaia ma fei
faufau ma fei hawera ranimai ranimai. Amen.)

Source: “Wuvulu Manufau Fi’ugaia” - The New Testament in the Wuvulu-Aua Language, Manus Province, Papua New Guinea (2005)
Contributed by Wolfgang Kuhl – E-mail WKuhl44238@aol.com

SECTION INDEX CONVENT OF PATER NOSTER CHRISTUS REX

© Copyright
Christus Rex, Inc.